Välkommen till SFFA

Svenska Läkaresällskapets sektion för allergiforskning
Swedish Association for AllergologySFFA är en organisation som samlar läkare och andra yrkeskategorier med särskilt intresse för allergologiska sjukdomar. Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för Allergiforskning. Sedan 2008 är den också en del av föreningen Sveriges Läkarförbunds specialitetsförening för Allergisjukdomar (vuxna).

I SFFAs styrelse ingår representanter för de medicinska specialiteter som handlägger allergisjukdomar (vuxenallergolog, lungmed, barnallergologi, immunologi, ÖNH, hud, primärvård). Inom SFFA finns det också ett specialitetsråd med sex specialister i vuxenallergologi (en av dessa kan vara under utbildning) som skall bevaka och handlägga frågor som rör specialiteten. Som specialist i allergologi bör man alltså vara med i båda föreningarna.

Kontakta gärna någon i styrelsen om Du har några frågor angående det material som tidigare funnits på hemsidan.

 

Lung o Allergi

Läs tidskriften

Vill du bli medlem, fyll i Medlemsansökan


Tyvärr är det nu ytterligare leveransproblem för allergenextrakt från ALK, vg se ALKs hemsida. För att underlätta för fortsatt behandling har vi satt ihop förslag på hur man kan göra vid byte av, och brist på, extrakt.