Vårmöte i Svenska Föreningen för Allergologi 8 april 2016

Under SFFAs Vårmöte i Lund hölls föreningens årsmöte. Föreningens ekonomi är god och medlemsavgiften beslutades vara oförändrad under innevarande år. Styrelsen fick ansvarsfrihet. Verksamhetsberättelsen finns här.

Tre medlemmar ur styrelsen avgick, Teet Pullerits och Lucia Mincheva-Nilsson efter att ha varit styrelsemedlemmar de sex år som är tillåtet och Maria Håkansson avgick eftersom hon nu ffa jobbar med lungsjukdomar och inte allergologi. Ann Pontén omvaldes för två år. Nya invalda i styrelsen blev Lars Häljesgård och Adina Pascu båda vuxenallergologer. Som representant för klinisk immunologi valdes Maria Jenmalm.
Som nya i specialitetsrådet invaldes Patrik Nordenfeldt, Karin Strandberg och Marianne Eriksson.
Teet Pullerits blev ny ordförande i Svensk Allergiforsknings Stiftelse.

Under mötet delades också SFFAs stora stipendium ut.
Värdiga stipendiater är Erik Melén och Inger Kull båda verksamma på KI och inom Bamseprojektet. Med hjälp av industrisponsorer kunde vi dela ut 400.000 kr.
>> Läs mer

SFFAs stora stipendium till BAMSE-projektet

Under mötet delades SFFAs stora stipendium ut.

SFFA Priset 2016

Värdiga stipendiater är Erik Melén och Inger Kull båda verksamma på KI och inom Bamseprojektet. Med hjälp av industrisponsorer kunde vi dela ut 400.000 kr.

Motiveringen till priserna:

Stora SFFA-stipendiet 2016 om 250 000 kr tilldelas Erik Melén vid Sachska barnsjukhuset och Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet, Stockholm, för fortsatta studier av betydelsen av arv och miljö för utveckling och förlopp av allergi, astma och lungfunktion. Studierna genomförs inom ramen för BAMSE-projektet, som är en unik och mycket stor populationsbaserad födelsekohort, från vilken enastående vetenskapliga resultat fortlöpande har genererats under flera år. BAMSE ungdomarna ska nu undersökas igen vid 22-24 års ålder. Erik har visat på stor bredd i sin forskningskompetens och mycket god förmåga att hålla samman detta stora projekt som under hans ledning har mycket goda förutsättningar att fortsatt drivas framåt.

Stora SFFA-stipendiet 2016 om 150 000 kr tilldelas Inger Kull vid Institutionen för Klinisk Forskning och Utbildning, Södersjukhuset och Karolinska Institutet, Stockholm, för forskningsstudier med syfte att beskriva konsekvenserna av att ha en kronisk astma som ung vuxen och hur överföring av barn med astma ska ske på bästa sätt från barn- till vuxensjukvården. Studierna baseras till stor del på data från BAMSE-projektet som är ett flaggskepp inom svensk prospektiv epidemiologisk forskning och där Ingers insatser har haft en avgörande betydelse för projektets framgångar.

Tidigare vinnare av Stora SFFA-stipendiet

Mer om BAMSE-projektet