Konsul Berghs Stiftelse: En miljon kronor till allergiforskning

Konsul Th C Berghs Stiftelse delar 2021 ut anslag om sammanlagt 1 miljon kronor i form av forskningsanslag och stipendier till allergiforskare verksamma i Sverige. Anslag lämnas företrädesvis till yngre forskare och doktorander. Ett särskilt anslag på 100.000 kronor tilldelas en forskare som disputerat 2019/2020.

Ansökan om anslag skall vara Stiftelsen tillhanda senast den 14 december 2020. Ansökan lämnas elektroniskt via vår hemsida www.konsulbergh.se. Vi använder oss av databehandlingssystemet FundPro. Mer information om FundPro och villkor för ansökan återfinns på vår hemsida.

Ange i ansökan: Projekttitel, namn, adress till arbetsplats, mejladress, projektsammanfattning, projektbeskrivning, budget med en specifikation över kostnader och CV med publikationslista. Det skall framgå om anslag eller stipendium söks. Registrerade doktorander kan endast söka stipendium och ett tillstyrkande brev av en handledare skall då bifogas.

Ange samtidigt om medel söks från annat håll. Tidigare mottagare av anslag från Stiftelsen skall ha inlämnat rapport över hur dessa anslag har använts för att kunna få förnyade anslag. Organisationer kan ej söka medel.

Besked om anslag lämnas i mars 2021, varefter beviljade medel utbetalas.

Ytterligare information lämnas av Marthe Niemi, tel. 070-311 32 35, e-post
marthe.niemi@konsulbergh.se. Se även www.konsulbergh.se.


Stora SFFA-stipendiet till Anna Asarnoj

SFFA har sedan 2009 delat ut Stora SFFA-stipendiet, ett forskningsstipendium riktat till självständiga och etablerade forskare med syfte att stimulera forskningsprojekt inom astma- och allergiområdet i Sverige. I år var det elfte gången som stipendiet delades ut, och första gången som det delades ut under Allergidagen. Årets prissumma var 265 000 SEK. Förutom SFFA:s forskningsstiftelse SAS (Svenska Allergiforskning Stiftelse) hade AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Novartis Pharmaceuticals samt Sanofi bidragit med 50 000 SEK vardera och Mylan med 15 000 SEK.

Från  sökanden med intressanta och högkvalitativa forskningsprojekt utsåg stipendiejuryn Anna Asarnoj från Lung- och allergimottagningen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus samt Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa, Stockholm till mottagare av Stora SFFA stipendiet 2020. Anna Asarnoj tilldelades Stora SFFA-stipendiet 2020 för projektet ”Oral immunterapi till små barn med jordnötsallergi”.

Anna Asarnojs projekt syftar till att studera huruvida en strategi med låg dos och långsam uppdosering vid oral immunterapi mot jordnötsallergi till små barn är säker och effektiv. I Small Children OIT-studien (Smacho) kommer Anna dessutom att undersöka om antikroppsnivåer och andra immunologiska markörer i blod och avföring påverkas samt livskvaliteten förbättras vid jordnöts-OIT. Annas forskning har direkt klinisk betydelse genom att den kan leda till bot från jordnötsallergi.

Grattis, Anna!

Teet Pullerits

Anna Asarnoj