Stora SFFA-stipendiet 2019

Svenska föreningen för Allergologi utannonserar även i år stora SFFA-stipendiet! Stora SFFA-stipendiet är ett forskningsstipendium med syfte att stimulera betydande forskningsprojekt inom astma- och allergiområdet i Sverige.

Informationen hur stor blir 2019 års stipendiets prissumma uppdateras på SFFA:s hemsida www.sffa.nu.

Sökande av stipendiet skall vara en person som bedriver forskning inom astma- och allergiområdet, kliniker eller icke-kliniker. Sökande skall vara en disputerad, självständig och etablerad forskare. Stipendiet är ett basanslag och får fritt disponeras av den sökande. Vid publikationer av forskningsresultat förväntas pristagaren skriftligen omnämna detta stipendium och dess arrangörer. Pristagaren förväntas även inkomma med en skriftlig redogörelse om vad medlen från stipendiet används till.

Ansökan, om maximalt 3 A4-sidor skall innehålla följande rubriker:

Titel:
Projektplan/Bakgrund:
Målsättning/Frågeställningar:
Material och metoder:
Betydelse för patienter:
Genomförbarhet:
Andra anslag för projektet:

Bifoga gärna en separat meritförteckning med publikationslista till ansökan.

Sista ansökningsdatum 2019-02-15

Ansökan skickas elektroniskt till:
Teet Pullerits, teet.pullerits@vgregion.se

Juryn består av tre ledamöter i Svensk allergiforsknings stiftelses styrelse samt en ledamot som utses av SFFA:s styrelse. I anslutning till prisutdelningen, som kommer att ske vid SFFA:s Vårmöte i Stockholm den 2 april 2019, skall stipendiaten hålla en översiktföreläsning på ca 30 minuter om sin forskning.

Vid frågor om stipendiet, kontakta SFFA:s ordförande Caroline Nilsson via e-post: caroline.a.nilsson@sll.se

Stora SFFA-stipendiet tilldelas Johan Alm och Mikael Adner

Stora SFFA-stipendiet 2018 om 225 000 kr tilldelas Johan Alm vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset samt Karolinska institutet, Barn- och ungdomsallergologi, Stockholm för projektet ” Livsstil och allergi – betydelsen av miljö- och livsstilsfaktorer under graviditet och barnets uppväxt – ALADDIN-studien”.

Den prospektiva födelsekohorten ALADDIN syftar till att studera samband mellan livsstilsfaktorer under graviditet och barndom samt uppkomst av allergi. Johan Alm som ledare i forskargruppen bakom ALADDIN studien har varit drivande i uppbyggandet av en omfattande informationsbank som omfattar mer än 25 000 biologiska prover. Johans forskning kommer vidare att undersöka tarmflorans sammansättning, sensibilisering mot olika allergen, epigenetik, stressnivå och deras samband med allergiutveckling samt försöker etablera biomarkörer vilka kan predicera risken att utveckla allergi. Denna kunskap som kommer fram i Johans arbete kan utnyttjas i förebyggande och terapeutiskt arbete för att motverka uppkomst av allergier.

Stora SFFA-stipendiet 2018 om 100 000 kr tilldelas Mikael Adner vid Institutionen för Miljömedicin, Karolinska Institutet, Stockholm för projektet ” Identifiering av nya mekanismer som orsakar luftvägssammandragningar vid astma”.

Mikael Adners innovativaprojekt syftar till att analysera vilka inflammatoriska mediatorer som orsakarhyperreaktivitet i luftvägarna.  Genomatt båda studera små luftvägar erhållna vid lungresektion samt att använda enspeciellt utvecklad astmamodell i marsvin bidrar Mikaels forskning till attkartlägga de signalvägar som interagerar med glatta muskelceller. Mikaelsprojekt är potentiellt kliniskt betydelsefullt då det skulle kunna leda framtill nya terapier till den stora grupp människor som är drabbade av astma.

En miljon kronor till allergiforskning

Konsul Th C Berghs Stiftelse delar för 2019 ut anslag om sammanlagt 1 miljon kronor i form av forskningsanslag och stipendier till allergiforskare verksamma i Sverige. Anslag lämnas företrädesvis till yngre forskare och doktorander. Ett särskilt anslag på 100.000 kronor tilldelas en forskare som disputerat 2017/2018.

Ansökan om anslag ska vara Stiftelsen tillhanda senast den 14 december 2018. Ansökan lämnas elektroniskt via vår hemsida www.konsulbergh.se. Vi använder oss av databehandlingssystemet FundPro. Mer information om FundPro och villkor för ansökan finner du på vår hemsida.

Ansökan ska ange: Projekttitel, grunduppgifter som namn och svarsadress, projektsammanfattning, projektbeskrivning, budget med en specifikation över kostnader och CV med publikationslista.

Du ska också ange om du samtidigt söker medel från annat håll. Tidigare mottagare av anslag från Stiftelsen ska ha inlämnat rapport över hur dessa anslag har använts för att kunna få förnyade anslag.
Besked om anslag lämnas i mars 2019, varefter beviljade medel utbetalas.

Vetenskapligt symposium
Den 28 mars 2019 anordnar Konsul Th C Berghs Stiftelse ett vetenskapligt symposium ”Precision Medicine in Allergy and Asthma – New Possibilities?”. Symposiet hålls på engelska och vänder sig främst till kliniskt verksamma läkare, sjuksköterskor, annan intresserad sjukvårdspersonal och forskare inom astma- och allergisjukdomar. Mer information om symposiet finns på vår hemsida www.konsulbergh.se.

Ytterligare information lämnas av Marthe Niemi, tel. 08-701 08 16, e-post marthe.niemi@konsulbergh.se. Se även www.konsulbergh.se.

Europeiska kunskapsexamen inom allergologi och klinisk immunologi

I maj under EAACI kongressen klarade jag den europeiska kunskapsexamen inom allergologi och klinisk immunologi som jag rekommenderar starkt till alla allergiintresserade kollegor. Det täcker olika områden inom allergologi och det är ett bra tillfälle om man vill fördjupa eller fräscha upp sina kunskaper.

Jag är ST läkare i vuxenallergologi men i fortsättningen kommer även examination i barnallergologi att erbjudas. Enligt de flesta ST läkare som klarat examen räcker det med ca 3 månaders pluggande . Den rekommenderade litteraturlistan för examen är enorm men man behöver inte läsa alla artiklar. Om ngn är intresserad av ta examen i framtiden kan hen gärna kontakta mig och få lite tips.

Antonios Patelis, antonios.patelis@medsci.uu.se

Information om medlemsavgiften i SFFA

Då många frågat om medlemsavgiften till SFFA kommer här ett förtydligande. SFFA är en förening som är en paraplyorganisation för alla allergiintresserade, ansluten till Svenska Läkarsällskapet och Svenska Läkarförbundet och har en medlemsavgift på 250 kr för att kunna driva SFFAs verksamhet.
SFFA anordnar två nationella utbildningsmöten samt minst ett nationellt möte på något internationellt möte, för alla medlemmar varje år, samt står bakom en del kurser som är viktiga för allergologin. Däremot är SFFA inte en specialitet/specialistförening. Specialitetsförening för vuxenallergologer är SSA vilken organisatoriskt ligger under SFFA. För barnallergologer gäller Barnallergisektionen som ligger under Barnläkarföreningen som också är ansluten till Svenska Läkarförbundet. Vuxenallergologer betalar alltså en avgift till sin specialitetsförening på 200 kr via Läkarförbundet och barnallergologer sin avgift. Specialitetsföreningarna, SSA och Barnallergisektionen, handlägger bl.a. frågor om specialistutbildning och liknande specialitetsspecifika frågor, vilket också är förenligt med vissa kostnader. Därför betalar man en avgift till SFFA och en till SSA/Barnallergisektionen.

SFFA information angående GDPR

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny lag i Sverige och samtliga EU-länder angående dataskyddsförordningen, som kallas för GDPR.

Förordningen syftar till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter. 

Vi vill därför informera dig om hur vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss.

Behandling av personuppgifter som du lämnar till oss avser medlemsadministration, nyhetsbrev samt inbjudan till möten, utbildningar och kurser.

Vi säljer inte, byter eller överför på något sätt dina personuppgifter till några externa parter.

Om du vill uppdatera, ändra eller ta bort dina uppgifter i registret kan du kontakta eva.hallner@ki.se

Information om årets utlysning av anslag för Astma- och Allergiförbundet

Stockholm 2018-05-27

Stiftelsen Astma och Allergiförbundets forskningsfond delar ut forskningsanslag till Allergi och astmaforskning och har sedan starten delat ut ca 150 miljoner kronor och stöder ungefär 30 pågående forskningsprojekt. Dessutom delar fonden ut stöd för spridande av kunskap kring forskning samt delar ut stipendier från Kerstin Hejdenberg forskningsfond.

Årets ansökningsperiod kommer vara perioden 20 augusti – 23 september 2018. Ansökningssystemet kommer öppna den 20 augusti och stänga den 23 september.

Observera att styrelsen har beslutat om vissa förändringar i bedömningskriterierna kring ansökan, däribland så krävs godkänd etikprövning från EPN redan vid ansökningstillfället, eller om sådant ej krävs, ett rådgivande yttrande från EPN om att etikprövning ej behövs. Alla förändringar inför årets ansökningsperiod finns publicerade på www.allergiforskning.se

Sedan år 2009 är Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond förmånstagare för överskottsmedel från PostkodLotteriet. Medel från PostkodLotteriet utgör ett betydelsefullt tillskott till de forskningsanslag som delas ut av Stiftelsen.

Med vänliga hälsningar

Jonas Binnmyr
Sekreterare
Stiftelsen Astma och Allergiförbundets forskningsfond

Nyhetsbrev april 2018

Kära vänner och medlemmar i SFFA!

Äntligen vänder det! Det blir ljusare och dagarna blir längre. Som jag har längtat. En mycket viktig punkt som kommer att diskuteras på årsmötet i Linköping den 16/4 är Svenska Läkare Sällskapets (SLS) förslag om hur sektionerna i SLS ska organiseras. Vi måste besluta vid årsmötet om vi ställer oss positiva eller negativa till SLS förslag. SFFA är en av 68 olika sektioner inom SLS. I dagsläget är den som vill medlem i SLS som enskild medlem men förslaget som ligger innebär att det blir sektionen som blir medlem i SLS och då ansluts alla läkare i sektionen automatiskt. Sektionen kommer att betala SLS 200-300 kr/läkare, oavsett om de tidigare var medlemmar eller ej i SLS. De främsta skälen till förslaget är att stärka den organisatoriska demokratin. Att sektionerna utgör basen inom SLS men i sin tur består av läkarmedlemmar där endast en liten minoritet är medlemmar i moderföreningen innebär ett demokratiskt underskott enligt SLS. Individuellt medlemskap i SLS kommer att vara möjligt för läkare utan naturlig sektionstillhörighet samt för läkare under utbildning. Även den som är verksam inom medicinen eller närstående områden kommer fortsatt ha möjlighet att söka associerat medlemskap.

Kom till Linköping inte bara för att vara med på årsmötet utan också för att det är ett bra program på Vårmötet, 16-17/4 2018. Måndag förmiddag handlar om immunoterapi. Eftermiddagen startar med föreningens årsmöte och fortsätter med utdelning av årets SFFA stipendium där många fina ansökningar har kommit in. Därefter kommer andra intressanta ämnen så som angioödem och tidig introduktion av jordnötter. Tisdagen handlar om svår astma, biologiska läkemedel och lungfysiologi.
Snart är det också dags för EAACI och denna gång i München, 26-30 maj 2018. Under mötet kommer SFFA som vanligt att hålla ett SFFA-symposium, vilket blir måndagen den 28 maj sen eftermiddag/kväll. Vi har bjudit in en bra föreläsare som kommer att prata om det alltid aktuella ämnet immunoterapi för vuxna och barn. En separat inbjudan kommer.

Andra viktiga frågor är att SFFA meddelats att det inte kommer att gå att köpa hästallergenextrakt under våren. I maj/juni beräknar företaget att åter ha hästallergenextrakt i lager. Förslag på lösningar finns på hemsidan och stämmer överens med de som skrevs då det var brist på kattallergen. SFFA har också fått information om att C5 Ampicilloyl och C6 Amoxicilloyl ImmunoCAP inte går att analysera i nuläget. Anledningen till detta är att den uppmätta koncentrationen i testerna kan bli lägre över lagringstiden vilket då gör att svagt positiva prover teoretiskt kan bli negativa under hållbarhetstiden. Det betyder att vissa prover riskera bli ”falskt negativt” <0,1 kU/L. Läs mer på SFFAs hemsida där även information kommer då problemet är löst.

SFFA arbetar inte bara med nationella utan även med internationella frågor genom att vi har en internationell representant. Nyligen hölls ett internationellt möte i München där ordförande i EAACI presenterade sina framtidsförslag. En del handlade om att ställa samman information som kan riktas till beslutsfattare och politiker. Det behövs verkligen om vår specialitet inte helt ska försvinna i Sverige. Det är fortfarande brist på allergologer framför allt på vuxensidan. Något som jag har saknat är uppdaterad information om allergologer i Sverige. Kanske har någon ett toppenförslag på hur vi ska kunna samla information om hur många vi är, var vi verkar och ålder på allergologer, både för barn och vuxna, i Sverige.

World Allergy Organization, WAO, arrangerar World Allergy Week 2018 om eksem. Mer information finns på www.worldallergyweek.org 

Sist men inte minst vill jag flagga för SFFAs höstmöte fredagen den 5 oktober i Stockholm samt att ta en titt på SFFAs hemsida. Återkom om det finns felaktigheter eller om något saknas.

Dagordning till föreningsmötet bifogas.

Hälsningar
Caroline Nilsson
Ordförande i SFFA