Europeiska kunskapsexamen inom allergologi och klinisk immunologi

I maj under EAACI kongressen klarade jag den europeiska kunskapsexamen inom allergologi och klinisk immunologi som jag rekommenderar starkt till alla allergiintresserade kollegor. Det täcker olika områden inom allergologi och det är ett bra tillfälle om man vill fördjupa eller fräscha upp sina kunskaper.

Jag är ST läkare i vuxenallergologi men i fortsättningen kommer även examination i barnallergologi att erbjudas. Enligt de flesta ST läkare som klarat examen räcker det med ca 3 månaders pluggande . Den rekommenderade litteraturlistan för examen är enorm men man behöver inte läsa alla artiklar. Om ngn är intresserad av ta examen i framtiden kan hen gärna kontakta mig och få lite tips.

Antonios Patelis, antonios.patelis@medsci.uu.se

Information om medlemsavgiften i SFFA

Då många frågat om medlemsavgiften till SFFA kommer här ett förtydligande. SFFA är en förening som är en paraplyorganisation för alla allergiintresserade, ansluten till Svenska Läkarsällskapet och Svenska Läkarförbundet och har en medlemsavgift på 250 kr för att kunna driva SFFAs verksamhet.
SFFA anordnar två nationella utbildningsmöten samt minst ett nationellt möte på något internationellt möte, för alla medlemmar varje år, samt står bakom en del kurser som är viktiga för allergologin. Däremot är SFFA inte en specialitet/specialistförening. Specialitetsförening för vuxenallergologer är SSA vilken organisatoriskt ligger under SFFA. För barnallergologer gäller Barnallergisektionen som ligger under Barnläkarföreningen som också är ansluten till Svenska Läkarförbundet. Vuxenallergologer betalar alltså en avgift till sin specialitetsförening på 200 kr via Läkarförbundet och barnallergologer sin avgift. Specialitetsföreningarna, SSA och Barnallergisektionen, handlägger bl.a. frågor om specialistutbildning och liknande specialitetsspecifika frågor, vilket också är förenligt med vissa kostnader. Därför betalar man en avgift till SFFA och en till SSA/Barnallergisektionen.

SFFA information angående GDPR

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny lag i Sverige och samtliga EU-länder angående dataskyddsförordningen, som kallas för GDPR.

Förordningen syftar till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter. 

Vi vill därför informera dig om hur vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss.

Behandling av personuppgifter som du lämnar till oss avser medlemsadministration, nyhetsbrev samt inbjudan till möten, utbildningar och kurser.

Vi säljer inte, byter eller överför på något sätt dina personuppgifter till några externa parter.

Om du vill uppdatera, ändra eller ta bort dina uppgifter i registret kan du kontakta eva.hallner@ki.se

Information om årets utlysning av anslag för Astma- och Allergiförbundet

Stockholm 2018-05-27

Stiftelsen Astma och Allergiförbundets forskningsfond delar ut forskningsanslag till Allergi och astmaforskning och har sedan starten delat ut ca 150 miljoner kronor och stöder ungefär 30 pågående forskningsprojekt. Dessutom delar fonden ut stöd för spridande av kunskap kring forskning samt delar ut stipendier från Kerstin Hejdenberg forskningsfond.

Årets ansökningsperiod kommer vara perioden 20 augusti – 23 september 2018. Ansökningssystemet kommer öppna den 20 augusti och stänga den 23 september.

Observera att styrelsen har beslutat om vissa förändringar i bedömningskriterierna kring ansökan, däribland så krävs godkänd etikprövning från EPN redan vid ansökningstillfället, eller om sådant ej krävs, ett rådgivande yttrande från EPN om att etikprövning ej behövs. Alla förändringar inför årets ansökningsperiod finns publicerade på www.allergiforskning.se

Sedan år 2009 är Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond förmånstagare för överskottsmedel från PostkodLotteriet. Medel från PostkodLotteriet utgör ett betydelsefullt tillskott till de forskningsanslag som delas ut av Stiftelsen.

Med vänliga hälsningar

Jonas Binnmyr
Sekreterare
Stiftelsen Astma och Allergiförbundets forskningsfond

Nyhetsbrev april 2018

Kära vänner och medlemmar i SFFA!

Äntligen vänder det! Det blir ljusare och dagarna blir längre. Som jag har längtat. En mycket viktig punkt som kommer att diskuteras på årsmötet i Linköping den 16/4 är Svenska Läkare Sällskapets (SLS) förslag om hur sektionerna i SLS ska organiseras. Vi måste besluta vid årsmötet om vi ställer oss positiva eller negativa till SLS förslag. SFFA är en av 68 olika sektioner inom SLS. I dagsläget är den som vill medlem i SLS som enskild medlem men förslaget som ligger innebär att det blir sektionen som blir medlem i SLS och då ansluts alla läkare i sektionen automatiskt. Sektionen kommer att betala SLS 200-300 kr/läkare, oavsett om de tidigare var medlemmar eller ej i SLS. De främsta skälen till förslaget är att stärka den organisatoriska demokratin. Att sektionerna utgör basen inom SLS men i sin tur består av läkarmedlemmar där endast en liten minoritet är medlemmar i moderföreningen innebär ett demokratiskt underskott enligt SLS. Individuellt medlemskap i SLS kommer att vara möjligt för läkare utan naturlig sektionstillhörighet samt för läkare under utbildning. Även den som är verksam inom medicinen eller närstående områden kommer fortsatt ha möjlighet att söka associerat medlemskap.

Kom till Linköping inte bara för att vara med på årsmötet utan också för att det är ett bra program på Vårmötet, 16-17/4 2018. Måndag förmiddag handlar om immunoterapi. Eftermiddagen startar med föreningens årsmöte och fortsätter med utdelning av årets SFFA stipendium där många fina ansökningar har kommit in. Därefter kommer andra intressanta ämnen så som angioödem och tidig introduktion av jordnötter. Tisdagen handlar om svår astma, biologiska läkemedel och lungfysiologi.
Snart är det också dags för EAACI och denna gång i München, 26-30 maj 2018. Under mötet kommer SFFA som vanligt att hålla ett SFFA-symposium, vilket blir måndagen den 28 maj sen eftermiddag/kväll. Vi har bjudit in en bra föreläsare som kommer att prata om det alltid aktuella ämnet immunoterapi för vuxna och barn. En separat inbjudan kommer.

Andra viktiga frågor är att SFFA meddelats att det inte kommer att gå att köpa hästallergenextrakt under våren. I maj/juni beräknar företaget att åter ha hästallergenextrakt i lager. Förslag på lösningar finns på hemsidan och stämmer överens med de som skrevs då det var brist på kattallergen. SFFA har också fått information om att C5 Ampicilloyl och C6 Amoxicilloyl ImmunoCAP inte går att analysera i nuläget. Anledningen till detta är att den uppmätta koncentrationen i testerna kan bli lägre över lagringstiden vilket då gör att svagt positiva prover teoretiskt kan bli negativa under hållbarhetstiden. Det betyder att vissa prover riskera bli ”falskt negativt” <0,1 kU/L. Läs mer på SFFAs hemsida där även information kommer då problemet är löst.

SFFA arbetar inte bara med nationella utan även med internationella frågor genom att vi har en internationell representant. Nyligen hölls ett internationellt möte i München där ordförande i EAACI presenterade sina framtidsförslag. En del handlade om att ställa samman information som kan riktas till beslutsfattare och politiker. Det behövs verkligen om vår specialitet inte helt ska försvinna i Sverige. Det är fortfarande brist på allergologer framför allt på vuxensidan. Något som jag har saknat är uppdaterad information om allergologer i Sverige. Kanske har någon ett toppenförslag på hur vi ska kunna samla information om hur många vi är, var vi verkar och ålder på allergologer, både för barn och vuxna, i Sverige.

World Allergy Organization, WAO, arrangerar World Allergy Week 2018 om eksem. Mer information finns på www.worldallergyweek.org 

Sist men inte minst vill jag flagga för SFFAs höstmöte fredagen den 5 oktober i Stockholm samt att ta en titt på SFFAs hemsida. Återkom om det finns felaktigheter eller om något saknas.

Dagordning till föreningsmötet bifogas.

Hälsningar
Caroline Nilsson
Ordförande i SFFA

Uppdatering kring C5 Ampicilloyl och C6 Amoxicilloyl ImmunoCAP

Bästa SFFA

Här kommer en uppdatering kring C5 Ampicilloyl och C6 Amoxicilloyl ImmunoCAP

Tyvärr har vi tråkiga nyheter kring tillgänglighet av dessa två produkter. Bilagan är information som gått ut till våra laboratoriekunder.

Vi har meddelat våra laboratoriekunder att vi tillfälligt stoppat leverans då vi internt har fått indikation på att vår normala hållbarhet för allergenet (12 månader) inte lever upp till våra kvalitetskrav och kan därför över tid för vissa prover riskera bli ”falskt negativt” <0,1 kU/L. Anledningen till detta är att den uppmätta koncentrationen kan bli lägre vilket då gör att svagt positiva prover teoretiskt kan bli negativa under hållbarhetstiden.

Vi har inte fått någon produktreklamation från marknaden utan detta är en intern observation kopplat till vårt interna kvalitetsprogram.

Företaget har utifrån detta beslutat att kalla tillbaka dessa produkter och starta ett stabilitetsprojekt till nästa batch. Som alltid vid tillbakakallelser har vi informerat Läkemedelsverket övervakningsenhet om det inträffade.

Utifrån information vi har i dag förväntar vi oss ”en längre tid” innan produkterna kommer tillbaka, troligen 6 månader, då vi behöver försäkra oss om ”real time” hållbarhet.

Vi beklagar det inträffade och har förståelse att det påverkar er och andra klinikers utredningsgång.

Med vänliga hälsningar/Best Regards

Anders Alarcon
Sales Manager
Lab/Clinical
ImmunoDiagnostics

Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Diagnostics AB
Box 6460│SE 75137 Uppsala│Sweden
Phone:+46 (18)16 51 12 │Mobil: +46 (76) 13 14 112

Brist på hästallergen, rekommendationer från SFFA

Med anledning av att extrakt till underhållsbehandling vid allergen immunterapi mot Alutard häst nu är bristvara har vi sammanställt förslag på hur man kan göra med de patienter som har pågående behandling. Situationen är mycket tråkig för våra patienter som har lagt tid och pengar på sin behandling men vi får försöka hjälpa dem att fullfölja sina behandlingar i största möjliga utsträckning.

Observera att detta är förslag som grundar sig på klinisk erfarenhet och att det inte finns några studier över liknande situationer.  Det är varje behandlares ansvar att bedöma säkerheten vid byte av allergenextrakt. Vid hög sensibilisering och tidigare kraftiga allergiska reaktioner skall större försiktighet tillämpas.

Hantering av brist på hästextrakt: Man får gå ned i underhållsdos för att slippa avsluta behandlingarna. En inventering av klinikens lager av hästextrakt och antal patienter behöver göras för att kunna beräkna hur långt ned i dos man behöver gå. Häst är ett relativt potent allergen och för att bibehålla effekt bedömer vi att 10.000-20.000 enheter behöver ges och dosintervallet bör förkortas, t ex till 3-4 veckor.

Vi vill åter igen framhålla att ovanstående är förslag och att man för varje enskild patient måste göra en bedömning av riskerna och möjligheterna med fortsatt behandling.

Hästextrakt beräknas åter finnas att beställa i maj/juni 2018 enligt besked rån ALK.

För SFFA
Caroline Nilsson

Nyhetsbrev December 2017

Kära vänner och föreningsmedlemmar!

Höstmeddelandet innehåller information om följande:

  • Från ordföranden
  • Adressändring
  • Vårmöte 2018 i Linköping
  • Kurser och kongresser

Från Ordföranden

Kära vänner och medlemmar i SFFA,

Ett drygt halvt år har nu gått sedan jag tog över som ordförande i föreningen. Det har varit en rolig tid med mycket arbete, framför allt för att genomföra IgE 50 år mötet. Vi hade 280 anmälda till mötet och endast en handfull uteblev. Mötet blev lyckat med många bra föreläsare från Sverige och Europa. En sammanfattning från mötet finns i senaste numret av Lung och Allergiforum.

En viktig nyhet från SFFA är att medlemsavgiften nu kan betalas via swish, för att förenkla hanteringen av årsavgiften för alla.

För 2018 kan betalning av årsavgiften ske via Swish till 1235439484 eller om du föredrar bankgiro BG 5968-5362. Avgiften är 250 kronor (pensionär 50 kronor). Glöm inte skriva in avsändare och vilket år betalningen gäller.

En av de största utmaningar vår förening står inför är bristen på allergologer för både barn och vuxna. SFFA har tillsammans med Barnallergisektionen (BLFA) under vintern/våren 2017 författat en skrivelse till Socialdepartementet och hälsoministern för att uppmärksamma på brister i allergisjukvården och på ojämlikheten över landet. I vissa delar av Sverige finns inga allergologer alls trots att jag är övertygad om att det finns allergiker i hela Sverige. SFFA och BLFA föreslår följande för att förbättra och skapa en mer jämlik vård för de allergisjuka i Sverige:

  1. Ställ krav på att de riktlinjer Socialstyrelsen tagit fram om astma under 2015 implementeras i hela landet.
  2. Motsvarande riktlinjer behöver tas fram för både barn och vuxna gällande födoämnesallergier, allergier i luftvägarna och allergier i hud inklusive kontaktallergier.
  3. Arbeta fram en strategi för att öka antalet specialistläkare inom allergologi.
  4. Arbeta för att behandling med allergivaccination blir jämnt fördelad i Sverige.
  5. Öka kunskapsspridningen genom en ökad satsning på de organisationer och specialistföreningar som idag arbetar med astma- och allergifrågor.
  6. Uppmärksamma de kostnader som uppstår då personer med allergi inte erhåller en optimal vård. Satsa resurser på att reducera kostnader och lidande hos denna eftersatta patientgrupp.

Under året har patientorganisationer samarbetat med SKL vilket lett till att 22 nationella vårdprogram ska tas fram för 22 olika programområden (diagnosgrupper och vårdområden). Förebilden är arbetet med Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan och införandet av standardiserade vårdförlopp. Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning är kontaktad för att försöka påverka så att allergologi står på agendan. Utifrån dessa programområden pågår just nu en genomgång av Socialstyrelsen för att prioritera insatser gällande hälso- och sjukvård. Vi jobbar hårt även här för att allergologi tas med i prioriteringen. Ett önskemål från många inom allergologi är ett nationellt program för allergisjukdomar.

Svenska Livsmedelsverket har fått ett regeringsuppdrag att se över riktlinjer och direktiv för matallergi vilket är mycket glädjande. Ett uppstartsmöte kommer att ske i januari 2018. Strax innan jag fick veta detta med Livsmedelsverkets nya uppdrag fick jag kännedom om en artikel i The Wall Street Journal som var mycket intressant för oss som arbetar med allergier. Där visar ett oberoende hälsoföretag (Fair Health) i USA att antalet personer som kräver ersättning av sitt försäkringsbolag och får det för allergiska reaktioner på mat har ökat med 377 % under de 10 senaste åren. Även i Sverige finns det en känsla av att matallergier ökas men det är svårt med tillförlitliga data.

Många av oss har även deltagit i European Respiratory Society (ERS) i Milano och Pediatric Allergology and Anaphylaxis Meeting (PAAM) som varit några av de möten som gått av stapeln under hösten. Jag var inte på ERS möte men har hört att det var bra och givande. PAAM som i år var i London är ett mycket mindre möte än ERS, min egen uppskattning cirka 500-600 deltagare, men var trevligt och givande. Det jag framför allt tog med mig hem var att vi inte ska glömma bort diagnosen eosinofil esofagit samt att om man är allergisk mot cashew är man allergisk emot pistage, samma gäller valnöt och pecan.

Nu får vi blicka framåt mot nästa år och nya utmaningar och nya vetenskapliga möten då vi kan lära oss nytt. Tänk så härligt att aldrig bli fullärd utan alltid kunna få nya kunskaper. Nya kunskaper kan belönas med stora SFFA stipendiet som kommer att delas ut på SFFAs vårmöte i Linköping. Annons finns i Lung och Allergiforum samt på SFFAs hemsida. Sista ansökningsdag är 31 januari 2018.

I dessa mörkrets tider påminner jag er alla om att inte förbanna mörkret utan tända ett ljus i stället!

Varma hälsningar

Caroline Nilsson
Ordförande i SFFA


SFFAs Vårmöte i Linköping

Den 16 april 2018 är det dags för SFFAs Vårmöte i Linköping. Den 17 april är det en gemensam utbildningsdag tillsammans med Svenska Lungkongressen, som därefter fortsätter den 18-19 april.

För mer information och anmälan till Svenska Lungkongressen https://mkon.nu/svenska_lungkongressen_2018/anmalan

För anmälan endast till SFFAs Vårmöte och/eller Utbildningsdagen https://mkon.nu/svenska_lungkongressen_2018/anmalan_endast_sffa


E-postadress

För att underlätta hanteringen av utskick via mail så är vi tacksamma för meddelande om din e-post adress har ändrats till eva.hallner@ki.se

Adressändring

Även om vi i första hand använder e-mail kommunikation, behöver vi även information om dina adressuppgifter har ändrats.

Får du föreningens tidskrift “Lung & Allergiforum” samt inbjudan till Allergidagen via brev till rätt adress? Om inte, beror det sannolikt på att dina adressuppgifter inte är uppdaterade i vårt register. Kontakta eva.hallner@ki.se så ordnar vi detta.

Stora SFFA-stipendiet 2018

Svenska föreningen för Allergologi utannonserar även i år stora SFFA-stipendiet! Stora
SFFA-stipendiet är ett forskningsstipendium med syfte att stimulera forskningsprojekt inom astma- och allergiområdet i Sverige.
Informationen vilka företag förutom SFFA bidrar till stipendiet och hur stor blir 2018 års
stipendiets prissumma uppdateras här på SFFA:s hemsida

Läs mer…