Brist på hästallergen, rekommendationer från SFFA

Med anledning av att extrakt till underhållsbehandling vid allergen immunterapi mot Alutard häst nu är bristvara har vi sammanställt förslag på hur man kan göra med de patienter som har pågående behandling. Situationen är mycket tråkig för våra patienter som har lagt tid och pengar på sin behandling men vi får försöka hjälpa dem att fullfölja sina behandlingar i största möjliga utsträckning.

Observera att detta är förslag som grundar sig på klinisk erfarenhet och att det inte finns några studier över liknande situationer.  Det är varje behandlares ansvar att bedöma säkerheten vid byte av allergenextrakt. Vid hög sensibilisering och tidigare kraftiga allergiska reaktioner skall större försiktighet tillämpas.

Hantering av brist på hästextrakt: Man får gå ned i underhållsdos för att slippa avsluta behandlingarna. En inventering av klinikens lager av hästextrakt och antal patienter behöver göras för att kunna beräkna hur långt ned i dos man behöver gå. Häst är ett relativt potent allergen och för att bibehålla effekt bedömer vi att 10.000-20.000 enheter behöver ges och dosintervallet bör förkortas, t ex till 3-4 veckor.

Vi vill åter igen framhålla att ovanstående är förslag och att man för varje enskild patient måste göra en bedömning av riskerna och möjligheterna med fortsatt behandling.

Hästextrakt beräknas åter finnas att beställa i maj/juni 2018 enligt besked rån ALK.

För SFFA
Caroline Nilsson

Nyhetsbrev December 2017

Kära vänner och föreningsmedlemmar!

Höstmeddelandet innehåller information om följande:

  • Från ordföranden
  • Adressändring
  • Vårmöte 2018 i Linköping
  • Kurser och kongresser

Från Ordföranden

Kära vänner och medlemmar i SFFA,

Ett drygt halvt år har nu gått sedan jag tog över som ordförande i föreningen. Det har varit en rolig tid med mycket arbete, framför allt för att genomföra IgE 50 år mötet. Vi hade 280 anmälda till mötet och endast en handfull uteblev. Mötet blev lyckat med många bra föreläsare från Sverige och Europa. En sammanfattning från mötet finns i senaste numret av Lung och Allergiforum.

En viktig nyhet från SFFA är att medlemsavgiften nu kan betalas via swish, för att förenkla hanteringen av årsavgiften för alla.

För 2018 kan betalning av årsavgiften ske via Swish till 1235439484 eller om du föredrar bankgiro BG 5968-5362. Avgiften är 250 kronor (pensionär 50 kronor). Glöm inte skriva in avsändare och vilket år betalningen gäller.

En av de största utmaningar vår förening står inför är bristen på allergologer för både barn och vuxna. SFFA har tillsammans med Barnallergisektionen (BLFA) under vintern/våren 2017 författat en skrivelse till Socialdepartementet och hälsoministern för att uppmärksamma på brister i allergisjukvården och på ojämlikheten över landet. I vissa delar av Sverige finns inga allergologer alls trots att jag är övertygad om att det finns allergiker i hela Sverige. SFFA och BLFA föreslår följande för att förbättra och skapa en mer jämlik vård för de allergisjuka i Sverige:

  1. Ställ krav på att de riktlinjer Socialstyrelsen tagit fram om astma under 2015 implementeras i hela landet.
  2. Motsvarande riktlinjer behöver tas fram för både barn och vuxna gällande födoämnesallergier, allergier i luftvägarna och allergier i hud inklusive kontaktallergier.
  3. Arbeta fram en strategi för att öka antalet specialistläkare inom allergologi.
  4. Arbeta för att behandling med allergivaccination blir jämnt fördelad i Sverige.
  5. Öka kunskapsspridningen genom en ökad satsning på de organisationer och specialistföreningar som idag arbetar med astma- och allergifrågor.
  6. Uppmärksamma de kostnader som uppstår då personer med allergi inte erhåller en optimal vård. Satsa resurser på att reducera kostnader och lidande hos denna eftersatta patientgrupp.

Under året har patientorganisationer samarbetat med SKL vilket lett till att 22 nationella vårdprogram ska tas fram för 22 olika programområden (diagnosgrupper och vårdområden). Förebilden är arbetet med Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan och införandet av standardiserade vårdförlopp. Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning är kontaktad för att försöka påverka så att allergologi står på agendan. Utifrån dessa programområden pågår just nu en genomgång av Socialstyrelsen för att prioritera insatser gällande hälso- och sjukvård. Vi jobbar hårt även här för att allergologi tas med i prioriteringen. Ett önskemål från många inom allergologi är ett nationellt program för allergisjukdomar.

Svenska Livsmedelsverket har fått ett regeringsuppdrag att se över riktlinjer och direktiv för matallergi vilket är mycket glädjande. Ett uppstartsmöte kommer att ske i januari 2018. Strax innan jag fick veta detta med Livsmedelsverkets nya uppdrag fick jag kännedom om en artikel i The Wall Street Journal som var mycket intressant för oss som arbetar med allergier. Där visar ett oberoende hälsoföretag (Fair Health) i USA att antalet personer som kräver ersättning av sitt försäkringsbolag och får det för allergiska reaktioner på mat har ökat med 377 % under de 10 senaste åren. Även i Sverige finns det en känsla av att matallergier ökas men det är svårt med tillförlitliga data.

Många av oss har även deltagit i European Respiratory Society (ERS) i Milano och Pediatric Allergology and Anaphylaxis Meeting (PAAM) som varit några av de möten som gått av stapeln under hösten. Jag var inte på ERS möte men har hört att det var bra och givande. PAAM som i år var i London är ett mycket mindre möte än ERS, min egen uppskattning cirka 500-600 deltagare, men var trevligt och givande. Det jag framför allt tog med mig hem var att vi inte ska glömma bort diagnosen eosinofil esofagit samt att om man är allergisk mot cashew är man allergisk emot pistage, samma gäller valnöt och pecan.

Nu får vi blicka framåt mot nästa år och nya utmaningar och nya vetenskapliga möten då vi kan lära oss nytt. Tänk så härligt att aldrig bli fullärd utan alltid kunna få nya kunskaper. Nya kunskaper kan belönas med stora SFFA stipendiet som kommer att delas ut på SFFAs vårmöte i Linköping. Annons finns i Lung och Allergiforum samt på SFFAs hemsida. Sista ansökningsdag är 31 januari 2018.

I dessa mörkrets tider påminner jag er alla om att inte förbanna mörkret utan tända ett ljus i stället!

Varma hälsningar

Caroline Nilsson
Ordförande i SFFA


SFFAs Vårmöte i Linköping

Den 16 april 2018 är det dags för SFFAs Vårmöte i Linköping. Den 17 april är det en gemensam utbildningsdag tillsammans med Svenska Lungkongressen, som därefter fortsätter den 18-19 april.

För mer information och anmälan till Svenska Lungkongressen https://mkon.nu/svenska_lungkongressen_2018/anmalan

För anmälan endast till SFFAs Vårmöte och/eller Utbildningsdagen https://mkon.nu/svenska_lungkongressen_2018/anmalan_endast_sffa


E-postadress

För att underlätta hanteringen av utskick via mail så är vi tacksamma för meddelande om din e-post adress har ändrats till eva.hallner@ki.se

Adressändring

Även om vi i första hand använder e-mail kommunikation, behöver vi även information om dina adressuppgifter har ändrats.

Får du föreningens tidskrift “Lung & Allergiforum” samt inbjudan till Allergidagen via brev till rätt adress? Om inte, beror det sannolikt på att dina adressuppgifter inte är uppdaterade i vårt register. Kontakta eva.hallner@ki.se så ordnar vi detta.

Stora SFFA-stipendiet 2018

Svenska föreningen för Allergologi utannonserar även i år stora SFFA-stipendiet! Stora
SFFA-stipendiet är ett forskningsstipendium med syfte att stimulera forskningsprojekt inom astma- och allergiområdet i Sverige.
Informationen vilka företag förutom SFFA bidrar till stipendiet och hur stor blir 2018 års
stipendiets prissumma uppdateras här på SFFA:s hemsida

Läs mer…

Stora SFFA-stipendiet 2017 tilldelades Caroline Nilsson och Gunnar Nilsson

Stora SFFA-stipendiet 2017 om 250 000 kr tilldelades Caroline Nilsson vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, Stockholm.

Docent Caroline Nilsson tilldelades Stora SFFA-stipendiet 2017 för projektet ”Matallergi, från diagnostik till behandling”. Juryn lämnade följande prismotivering: ”Födoämnesallergier har under flera år ökat bland barn och kan ge risk för svåra och ibland livshotande reaktioner. De innebär för många drabbade barn och familjer också starkt nedsatt livskvalitet. Carolines arbete kan förutom att ge oss fördjupad kunskap och insikter om födoämnesallergierna också ge oss förbättrade diagnostiska verktyg samt leda fram till metoder att under säkra former göra att de drabbade barnen tål den mat som tidigare gjort dem svårt sjuka. Caroline är en klinisk forskare med stort engagemang, bredd och djup i sin gärning.”

Stora SFFA-stipendiet 2017 om 150 000 kr tilldelades Gunnar Nilsson vid Institutionen för medicin, Enheten för immunologi och allergi, Karolinska Institutet, Stockholm.

Professor Gunnar Nilsson tilldelades Stora SFFA-stipendiet 2017 för projektet ”Reglering av mastcellens funktion och reaktivitet vid allergiska sjukdomar”. Prismotiveringen lydde: ”Gunnar har ägnat stor del av sin forskning åt mastcellen, som har en stor betydelse vid allergiska och anafylaktiska reaktioner. Mastcellen har alltid räknats som svårstuderad. I sin forskning har Gunnar etablerat ett brett och starkt nationellt och internationell samarbete som lett till förbättrad förståelse av mastcellens många olika roller. Målsättningarna med projektet för vilket han tilldelas Stora SFFA-stipendiet 2017 är att i detalj karakterisera lungmastceller fenotypiskt och att identifiera hur mastcellers funktion förändras av andra cytokiner samt att analysera hur mastcellers aktiveringsvägar kan inhiberas. På längre sikt kan sådan kartläggning leda till utveckling och förbättring av olika sätt att behandla patienter med symptom orsakade av mastcellsaktivering.”

2017 års vinnare av Stora SFFA stipendiet

Stora SFFA stipendiet tilldelades:

Carolin Nilsson, Sachsska barnsjukhuset Stockholm, som får 250 000 kr för projektet “Matallergi från diagnostik till behandling”

Gunnar Nilsson, Karolinska Institutet, som får 150 000 kr för projektet “Reglering av mastcellens funktion och reaktivitet vid allergiska sjukdomar”

Möjlighet till examen i Allergologi!

Den som har en specialistutbildning i allergologi (vuxen) kan nu ta en examen. Sedan 2008 erbjuder EAACI/UEMS (Union Européenne des Médicins Spécialistes) möjligheten att genomföra en europeisk kunskapsexamen inom allergologi och klinisk immunologi vilket äger rum årligen under EAACI kongressen. Eftersom det i den svenska specialiteten inte ingår lika mycket klinisk immunologi som i den europeiska kan en del av dessa moment tas bort för svenska deltagare. Examinationen äger i år rum den 17 juni på EAACI i Helsingfors.

Läs mer på EAACIs hemsida

Nyhetsbrev januari 2017

Gott Nytt År 2017!
Jag hoppas att ni haft sköna helger, även om det i år inte blev så många extra lediga dagar. Här kommer en rapport om vad som är på gång i föreningen.

Föreningen kommer i år att satsa på att uppmärksamma de allergiska sjukdomarna och öka medvetenheten om bristerna på allergologer och den ojämlikhet det finns inom allergivården mellan olika delar av landet. Tillsammans med barnallergisektionen kommer vi i dagarna att uppmärksamma Socialdepartementen om detta i en gemensam skrivelse.

Nya riktlinjer för ST utbildning i Allergologi
Under hösten blev specialistsektionens rekommendationer för utbildningen till allergolog klara. De innehåller en sammanfattning av Socialstyrelsens föreskrifter för specialiseringstjänstgöring och målbeskrivningen i Allergologi. Därefter kommer specialitetens rekommendationer om hur målbeskrivningen kan uppfyllas med genomgång av de olika delmålen och lämplig kunskapsnivå. Det är också angivet rekommenderat antal besök/ utredningar man som ST-läkare bör ha medverkat i.

Är du ST-läkare i Allergologi eller är handledare för en ST-läkare är detta viktig information!

SFFAs stora stipendium 2017 är utlyst och kommer att delas ut på Vårmötet den 29 mars. Ansökningstiden går ut den 31 januari så det är hög tid att skriva ned sin ansökan. Med hjälp av sju företagssponsorer finns det ca 400.000 kr att delas ut. På hemsidan finns mer information om stipendiet. http://www.sffa.nu/wp-content/uploads/2016/12/2017-Stora-SFFA-stipendiet.pdf

Vårmöte den 29 mars 2017
I år är vårmötet ett samarbete mellan SFFA, Astma och Allergiförbundet samt Dagens Medicin. Temat är Den glömda folksjukdomen – vem tar ansvar för allergivården?

Medverkar gör bl.a Dag Larsson som är ordförande i sjukvårdsdelegationen, SKL. Det kommer att bli ett avsnitt om aktualiteter inom pollen och pälsdjursallergi samt om födoämnesallergi. Under eftermiddagen får vi rapport från det Finska allergiprogrammet samt en diskussion om det är dags för Sverige att få ett nationellt allergiprogram. Vid lunchen kommer SFFAs medlemmar att samlas i en egen lokal med årsmötesförhandlingar. Föreningen har sponsrat avgiften för vårmötet för sina medlemmar och räknar då också med att ni kommer på årsmötet. Nya styrelsemedlemmar skall väljas och jag kan verkligen rekommendera er att arbeta inom föreningen. Man får kontakt med allergiintresserade från olika delar av landet och från olika specialiteter vilket är mycket givande. Vid intresse går det bra att kontakta valkommitténs ordförande Monica Arvidsson, monica.be.arvidsson@vgregion.se

Nya riktlinjer
Under året kommer skriften om komponentdiagnostik att förnyas och läggas ut på vår hemsida. EAACIs skrift om tolkning av allergidiagnostik är översatt till svenska och skall publiceras. Dessutom hoppas vi kunna översätta de nya ARIA riktlinjerna.

Sist, men inte minst utan snarare störst, vill jag påminna om 50-årsfirandet av IgE som sker den 6 oktober i Stockholm. För program se: http://www.sffa.nu/ige50/
På kvällen planeras en riktig festmåltid!

Väl mött under året!
Hälsningar från ordförande i SFFA,
Ulla Nyström

Rekommendationer från SFFA med anledning av brist på allergener

Med anledning av att extrakt till underhållsbehandling vid allergen immunterapi mot Alutard katt och 5-gräs nu är bristvara har vi sammanställt förslag på hur man kan göra med de patienter som har pågående behandling. Situationen är mycket tråkig för våra patienter som har lagt tid och pengar på sin behandling men vi får försöka hjälpa dem att fullfölja sina behandlingar i största möjliga utsträckning.

Observera att detta är förslag som grundar sig på klinisk erfarenhet och att det inte finns några studier över liknande situationer.  Det är varje behandlares ansvar att bedöma säkerheten vid byte av allergenextrakt. Vid hög sensibilisering och tidigare kraftiga allergiska reaktioner skall större försiktighet tillämpas.

Byte av 5-gräs till Grazax: Totalt 3 års underhållsbehandling med 5-gräs/Grazax.

Byte av 5-gräs till Timotej
Pågående underhållsbehandling med 5-gräs: Ge halva dosen med timotej och dosera upp med 2-6 veckors intervall med 75-80 % av dosen och efter ytterligare 2-6 v hela dosen.

Intervallet får variera utifrån patientens känslighet samt klinkens och patientens möjlighet till täta besök.

Pågående uppdosering av 5-gräs: Vid doser upp till 1000 enheter (upp till 1000 IU 1,0 mL) kan man byta över direkt till det nya allergenet. Mellan 1000-10.000 enheter sänker man 1-2 dossteg med den nya allergenet och följer sedan normal uppdoseringstakt.

Om man nått doser över 10.000 enheter halverar man dosen på det nya allergenet och följer sedan normal uppdoseringstakt.

Hantering av brist på kattextrakt: Man får gå ned i underhållsdos för att slippa avsluta behandlingarna.

En inventering av klinikens lager av kattextrakt och antal patienter behöver göras för att kunna beräkna hur långt ned i dos man behöver gå. Katt är ett relativt potent allergen och för att bibehålla effekt bedömer vi att 10.000-20.000 enheter behöver ges och dosintervallet bör förkortas, t ex till 3-4 veckor.

I samband med att övergång till det nya extraktet sker eller beslut om lägre underhållsdos tas, bör man penetrera om patienten har haft nytta av behandlingen och att indikationen kvarstår.

Vi vill åter igen framhålla att ovanstående är förslag och att man för varje enskild patient måste göra en bedömning av riskerna och möjligheterna med fortsatt behandling.

För SFFA
Teet Pullerits och Ulla Nyström Kronander