Medlemsavgiften 2021

Från den och med den 1/1 2021 är SFFA en medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet. 

Alla medlemmar i SFFA är nu föreningsanknutna medlemmar i SLS med samma förmåner som tidigare och betalar ingen avgift till SLS. I fortsättningen kommer SFFA att betala medlemsavgiften till SLS baserat på antalet läkarmedlemmar i föreningen.

Faktura på medlemsavgiften kommer inte att skickas ut från SLS. Har du trots detta fått en faktura kan du bortse från denna.

Information om medlemsavgiften för 2021 till SFFA kommer att skickas ut under mars månad.

Läs mer om medlemsavgiften…

Konsul Berghs Stiftelse: En miljon kronor till allergiforskning

Konsul Th C Berghs Stiftelse delar 2021 ut anslag om sammanlagt 1 miljon kronor i form av forskningsanslag och stipendier till allergiforskare verksamma i Sverige. Anslag lämnas företrädesvis till yngre forskare och doktorander. Ett särskilt anslag på 100.000 kronor tilldelas en forskare som disputerat 2019/2020.

Ansökan om anslag skall vara Stiftelsen tillhanda senast den 14 december 2020. Ansökan lämnas elektroniskt via vår hemsida www.konsulbergh.se. Vi använder oss av databehandlingssystemet FundPro. Mer information om FundPro och villkor för ansökan återfinns på vår hemsida.

Ange i ansökan: Projekttitel, namn, adress till arbetsplats, mejladress, projektsammanfattning, projektbeskrivning, budget med en specifikation över kostnader och CV med publikationslista. Det skall framgå om anslag eller stipendium söks. Registrerade doktorander kan endast söka stipendium och ett tillstyrkande brev av en handledare skall då bifogas.

Ange samtidigt om medel söks från annat håll. Tidigare mottagare av anslag från Stiftelsen skall ha inlämnat rapport över hur dessa anslag har använts för att kunna få förnyade anslag. Organisationer kan ej söka medel.

Besked om anslag lämnas i mars 2021, varefter beviljade medel utbetalas.

Ytterligare information lämnas av Marthe Niemi, tel. 070-311 32 35, e-post
marthe.niemi@konsulbergh.se. Se även www.konsulbergh.se.


Stora SFFA-stipendiet till Anna Asarnoj

SFFA har sedan 2009 delat ut Stora SFFA-stipendiet, ett forskningsstipendium riktat till självständiga och etablerade forskare med syfte att stimulera forskningsprojekt inom astma- och allergiområdet i Sverige. I år var det elfte gången som stipendiet delades ut, och första gången som det delades ut under Allergidagen. Årets prissumma var 265 000 SEK. Förutom SFFA:s forskningsstiftelse SAS (Svenska Allergiforskning Stiftelse) hade AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Novartis Pharmaceuticals samt Sanofi bidragit med 50 000 SEK vardera och Mylan med 15 000 SEK.

Från  sökanden med intressanta och högkvalitativa forskningsprojekt utsåg stipendiejuryn Anna Asarnoj från Lung- och allergimottagningen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus samt Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa, Stockholm till mottagare av Stora SFFA stipendiet 2020. Anna Asarnoj tilldelades Stora SFFA-stipendiet 2020 för projektet ”Oral immunterapi till små barn med jordnötsallergi”.

Anna Asarnojs projekt syftar till att studera huruvida en strategi med låg dos och långsam uppdosering vid oral immunterapi mot jordnötsallergi till små barn är säker och effektiv. I Small Children OIT-studien (Smacho) kommer Anna dessutom att undersöka om antikroppsnivåer och andra immunologiska markörer i blod och avföring påverkas samt livskvaliteten förbättras vid jordnöts-OIT. Annas forskning har direkt klinisk betydelse genom att den kan leda till bot från jordnötsallergi.

Grattis, Anna!

Teet Pullerits

Anna Asarnoj

Medlemsinformation från ordföranden

Bästa medlemmar i SFFA!

I den speciella situation vi befinner oss i, i och med Coronaviruset, så uppstår många frågor. Det är mycket vi inte vet och allt går inte att svara på. Situationen ser också olika ut i olika delar av vårt land. Vi har dock i styrelsen försökt att bevaka det som rör astma och allergi och lagt ut information på hemsidan, sffa.nu.

Vi vill också passa på att tipsa om ett Webinar som ges Torsdag 7 maj kl 12-12:45, “COVID-19 and the management of respiratory allergy”. Information om detta webinar kommer att läggas på hemsidan.

Som ni säkert redan vet så är EAACI2020 omvandlat till digital konferens. Vi i SFFA hade planerat en traditionsenlig middag tillsammans med Novartis och ThermoFisher. Denna blir på grund av rådande omständigheter inställd.

Vi hoppas att förutsättningarna för fysiska möten ska se bättre ut nästa år!

Vi hoppas också att ni alla håller er friska och kan hantera rådande situation på bästa sätt!

Med vänlig hälsning,

Styrelsen för SFFA genom 

Marit Westman, Ordf

Rekommendationer från SFFA rörande AIT under coronapandemin

Många sjukhus har med hänsyn till den pågående coronapandemin varit tvungna att ställa om sin verksamhet på så sätt att all öppenvård som kan anstå har stängts ner. Detta både för att minska risk för smittspridning och för att säkerställa behovet av ökat antal läkare och sjuksköterskor i akutsjukvård och slutenvård för Covid-19 patienter. Även om situationen vad gäller Covid-19 ännu ser olika ut i olika delar av landet inkluderar neddragningen av öppenvården även många allergologiska specialistmottagningar. Detta innebär att även AIT har dragits ner på många mottagningar och vi vet ännu inte i skrivande stund (2020-05-04) hur länge denna situation kommer att bestå.

Eftersom läget ser olika ut i olika delar av landet och på olika typer av mottagningar, så går det för närvarande inte att ge några landsomfattande, mera specifika rekommendationer gällande AIT. Nedan följer några generella riktlinjer från SFFA:

1. Den grupp som just nu får anses vara mest prioriterad av AIT-patienterna är bi- och getingallergiker och det är angeläget att de som haft allvarliga och livshotande reaktioner doseras upp och att de som redan är uppdoserade får sin underhållsbehandling. I synnerhet gäller detta de patienter som har mastocytos. Normalt ges underhållsdos till bi- och getingpatienter med 6-8 veckors intervall. Det finns dock en studie som visar att underhållsdosen kan ges med 12 veckors intervall utan försämrad effekt (1). Vid längre uppehåll bör bi- och getingpatienterna förses med adrenalinpenna om de fått AIT kortare tid än två år. Mastocytospatienter ska alltid ha tillgång till adrenalinpenna.

2. För AIT-behandling av pollen- och pälsdjursallergi så är SFFAs bedömning att behandling kan fortsätta under coronapandemin om verksamheten så tillåter och att riktlinjer från Folkhälsomyndigheten angående smittskydd följs. Dessa råd ligger helt i linje med nyligen publicerade riktlinjer från EAACI (2). Eventuellt kan man glesa ut intervall för underhållsdosering enligt verksamhetens PM. Förhoppningsvis är majoriteten av pollenpatienterna nu uppdoserade. Pollensäsongerna har precis börjat och då sänks även normalt underhållsdosen för många patienter, för att sedan doseras upp till normal underhållsdos enligt lokala rutiner efter säsong.

3. För de verksamheter som har stängt ner (eller planerar stänga ner) öppenvården och AIT-verksamheten helt eller delvis, får nya rekommendationer ges efter hand kring återintroduktion av AIT-behandling efter avbrott på grund av coronapandemin. Informationen om AIT kommer således att uppdateras framöver, beroende på hur situationen ser ut vad gäller spridning av Covid-19 och hur det kommer att se ut i olika delar av landet.

Referenser

1. Simioni L, Vianello A, Bonadonna P et al. Efficacy of venom immunotherapy given every 3 or 4 months: a prospective comparison with the conventional regimen. Ann Allergy Asthma ImmunoL. 2013;110: 51-54.

2. Klimek L, Jutel M, Akdis C et al. Handling of allergen immunotherapy in the COVID-19 pandemic: An ARIA-EAACI statement. Allergy. 2020 Apr 24. doi: 10.1111/all.14336.

Stora SFFA-stipendiet 2020

Svenska föreningen för Allergologi utannonserar även i år stora SFFA-stipendiet! Stora SFFA-stipendiet är ett forskningsstipendium med syfte att stimulera forskningsprojekt inom astma- och allergiområdet i Sverige.

Informationen hur stor blir 2020 års stipendiets prissumma uppdateras på SFFA:s hemsida www.sffa.nu

Sökande av stipendiet skall vara en person som bedriver forskning inom astma- och allergiområdet, kliniker eller icke-kliniker. Sökande skall vara en disputerad, självständig och etablerad forskare. Stipendiet är ett basanslag och får fritt disponeras av den sökande. Vid publikationer av forskningsresultat förväntas pristagaren skriftligen omnämna detta stipendium och dess arrangörer. Pristagaren förväntas även inkomma med en skriftlig redogörelse om vad medlen från stipendiet används till.

Ansökan, om maximalt 3 A4-sidor skall innehålla följande rubriker:
Titel:
Projektplan/Bakgrund:
Målsättning/Frågeställningar:
Material och metoder:
Betydelse för patienter:
Genomförbarhet:
Andra anslag för projektet:

Bifoga gärna en separat meritförteckning med publikationslista till ansökan.

Sista ansökningsdatum 2020-08-20 Obs! Ändrat datum

Ansökan skickas elektroniskt till:
Teet Pullerits, Svensk Allergiforsknings Stiftelse teet.pullerits@vgregion.se

Juryn består av tre ledamöter i Svensk allergiforsknings stiftelses styrelse samt en ledamot som utses av SFFA:s styrelse.

I anslutning till prisutdelningen, som kommer att ske vid Allergidagen i Stockholm den 2 oktober 2020, skall stipendiaten hålla en översiktsföreläsning på ca 30 minuter om sin forskning.

Vid frågor om stipendiet, kontakta Svensk Allergiforsknings Stiftelse ordförande Teet Pullerits via e-post: teet.pullerits@vgregion.se

Priset möjliggörs tack vare våra sponsorer:
Novartis, Sanofi, Mylan, GSK, Astra Zeneca