Stora SFFA-stipendiet 2020

Svenska föreningen för Allergologi utannonserar även i år stora SFFA-stipendiet! Stora SFFA-stipendiet är ett forskningsstipendium med syfte att stimulera forskningsprojekt inom astma- och allergiområdet i Sverige.

Informationen hur stor blir 2020 års stipendiets prissumma uppdateras på SFFA:s hemsida www.sffa.nu

Sökande av stipendiet skall vara en person som bedriver forskning inom astma- och allergiområdet, kliniker eller icke-kliniker. Sökande skall vara en disputerad, självständig och etablerad forskare. Stipendiet är ett basanslag och får fritt disponeras av den sökande. Vid publikationer av forskningsresultat förväntas pristagaren skriftligen omnämna detta stipendium och dess arrangörer. Pristagaren förväntas även inkomma med en skriftlig redogörelse om vad medlen från stipendiet används till.

Ansökan, om maximalt 3 A4-sidor skall innehålla följande rubriker:
Titel:
Projektplan/Bakgrund:
Målsättning/Frågeställningar:
Material och metoder:
Betydelse för patienter:
Genomförbarhet:
Andra anslag för projektet:

Bifoga gärna en separat meritförteckning med publikationslista till ansökan.

Sista ansökningsdatum 2020-08-20 Obs! Ändrat datum

Ansökan skickas elektroniskt till:
Teet Pullerits, Svensk Allergiforsknings Stiftelse teet.pullerits@vgregion.se

Juryn består av tre ledamöter i Svensk allergiforsknings stiftelses styrelse samt en ledamot som utses av SFFA:s styrelse.

I anslutning till prisutdelningen, som kommer att ske vid Allergidagen i Stockholm den 2 oktober 2020, skall stipendiaten hålla en översiktsföreläsning på ca 30 minuter om sin forskning.

Vid frågor om stipendiet, kontakta Svensk Allergiforsknings Stiftelse ordförande Teet Pullerits via e-post: teet.pullerits@vgregion.se

Priset möjliggörs tack vare våra sponsorer:
Novartis, Sanofi, Mylan, GSK, Astra Zeneca

Kunskapsluckor – inventera behovet av forskning inom barnfamiljer och matallergi

Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond  har gjort ett försök att inventera behovet av forskning inom barnfamiljer och matallergi i samarbete med SBU och med SLL samt KIB, enligt en engelsk framtagen prioriteringsmetod som du kan läsa mer här.

En topp 10-lista med så kallade kunskapsluckor kan sökas öppet. Ansökningen är öppen och kan sökas fram till och med 16 mars. Mer information hittar du hos Astma- och Allergifonden.

Emerade injektionspenna för adrenalin fungerar inte i vissa fall

En felaktig komponent i autoinjektorn kan vara orsaken till att Emerade injektionspenna med adrenalinlösning i vissa fall inte fungerar. Även om risken är liten att injektionspennan inte fungerar som avsett, råder Läkemedelsverket de som har injektionspennan att kontakta läkare för att, i mån av tillgång, byta till annan adrenalinpenna.

De flesta Emerade adrenalinpennor förväntas fungera som avsett trots felet, men Läkemedelsverket rekommenderar läkare att i första hand förskriva adrenalinpennor av annat fabrikat till dess att tillverkaren kommit till rätta med problemen. Detta riskerar att leda till brist på adrenalinpennor av annat fabrikat. Läkemedelsverket rekommenderar att om man inte har tillgång till adrenalinpenna av annat fabrikat bör man fortsatt använda Emerade adrenalinpenna.

Läs mer på Läkemedelsverkets hemsida 

En miljon kronor till allergiforskning

Konsul Th C Berghs Stiftelse delar 2020 ut anslag om sammanlagt 1 miljon kronor i form av forskningsanslag och stipendier till allergiforskare verksamma i Sverige. Anslag lämnas företrädesvis till yngre forskare och doktorander. Ett särskilt anslag på 100.000 kronor tilldelas en forskare som disputerat 2018/2019.

Ansökan om anslag skall vara Stiftelsen tillhanda senast den 16 december 2019. Ansökan lämnas elektroniskt via vår hemsida www.konsulbergh.se. Vi använder oss av databehandlingssystemet FundPro. Mer information om FundPro och villkor för ansökan återfinns på vår hemsida.

Ansökan ska ange: Projekttitel, grunduppgifter som namn och svarsadress, projektsammanfattning, projektbeskrivning, budget med en specifikation över kostnader och CV med publikationslista. Det skall framgå om anslag eller stipendium söks. Registrerade doktorander kan endast söka stipendium och ett tillstyrkande brev av en handledare skall då bifogas. Ange samtidigt om medel söks från annat håll. Tidigare mottagare av anslag från Stiftelsen skall ha inlämnat rapport över hur dessa anslag har använts för att kunna få förnyade anslag.

Besked om anslag lämnas i mars 2020, varefter beviljade medel utbetalas. Ytterligare information lämnas av Marthe Niemi, tel. 070-311 32 35, e-post marthe.niemi@konsulbergh.se. Se även www.konsulbergh.se

Kerstin Hejdenbergs stipendium

Ändamålet för Kerstin Hejdenbergs stipendium är att uppmuntra forskning om psykologiska och sociala dimensioner i den allergiska sjukdomen, samt prioritera forskning som kan leda till förbättrad kommunikation mellan vårdpersonal och patient. Stipendierna är Forskningsfondens sätt att stödja unga forskare. Fonden stöder gärna tvärvetenskaplig forskning. Läs mer om Kerstin Hejdenberg.

Juryn består av Robert Hejdenberg som representerar familjen och är ordförande i Forskningsfondens styrelse, Göran Wennergren, professor och barnallergolog vid Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg, Susanne Rosén, ledamot i Forskningsfondens styrelse samt vetenskapsskribent.

Ansökan

Ansökningstiden är årligen fr.o.m. den 1 oktober till den 31 oktober. Juryn bedömer stipendierna under november och alla sökande meddelas beslut om stipendierna senast i början av december.

Läs mer och ansök

Itulazax

Tabletten Itulazax för SLIT-behandling av allergisk rinit/rinokonjunctivit mot trädpollen (björk) är godkänd av Läkemedelsverket. Under hösten pågår förhandling om pris och subvention. Om man vill ha tillgång till produkten innan detta är klart kan man ta kontakt med producenten.

På djupet – nu om astma och KOL


Lyssna och sprid den senaste podden från Socialstyrelsen
Omkring 800 000 personer i Sverige har astma och cirka 400 000–700 000 personer har KOL. Varje år dör omkring 3 000 personer till följd av KOL och dödligheten ökar, i synnerhet bland kvinnor. Det gjorde att Socialstyrelsen år 2015 tog fram nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Utvärderingen tre år senare visar att långt ifrån alla verksamheter följer råden.

Lyssna på Ann Ekberg-Jansson, docent vid Sahlgrenska akademien, överläkare samt registerhållare vid Luftvägsregistret och Christina Boman, utredare på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen.

Här klickar du för att lyssna på podden om astma/KOL

Stora SFFA-stipendiet 2019

Svenska föreningen för Allergologi utannonserar även i år stora SFFA-stipendiet! Stora SFFA-stipendiet är ett forskningsstipendium med syfte att stimulera betydande forskningsprojekt inom astma- och allergiområdet i Sverige.

Informationen hur stor blir 2019 års stipendiets prissumma uppdateras på SFFA:s hemsida www.sffa.nu.

Sökande av stipendiet skall vara en person som bedriver forskning inom astma- och allergiområdet, kliniker eller icke-kliniker. Sökande skall vara en disputerad, självständig och etablerad forskare. Stipendiet är ett basanslag och får fritt disponeras av den sökande. Vid publikationer av forskningsresultat förväntas pristagaren skriftligen omnämna detta stipendium och dess arrangörer. Pristagaren förväntas även inkomma med en skriftlig redogörelse om vad medlen från stipendiet används till.

Ansökan, om maximalt 3 A4-sidor skall innehålla följande rubriker:

Titel:
Projektplan/Bakgrund:
Målsättning/Frågeställningar:
Material och metoder:
Betydelse för patienter:
Genomförbarhet:
Andra anslag för projektet:

Bifoga gärna en separat meritförteckning med publikationslista till ansökan.

Sista ansökningsdatum 2019-02-15

Ansökan skickas elektroniskt till:
Teet Pullerits, teet.pullerits@vgregion.se

Juryn består av tre ledamöter i Svensk allergiforsknings stiftelses styrelse samt en ledamot som utses av SFFA:s styrelse. I anslutning till prisutdelningen, som kommer att ske vid SFFA:s Vårmöte i Stockholm den 2 april 2019, skall stipendiaten hålla en översiktföreläsning på ca 30 minuter om sin forskning.

Vid frågor om stipendiet, kontakta SFFA:s ordförande Caroline Nilsson via e-post: caroline.a.nilsson@sll.se