Konsul Berghs Stiftelse: 1,85 miljoner till allergiforskning

Konsul Berghs Stiftelse delar 2023 ut anslag om 1,85 miljoner kronor i form av forskningsanslag och stipendier till allergiforskare verksamma i Sverige.

Ett särskilt anslag om 250 000 kronor tilldelas en forskare som disputerat 2021/2022. 

Besök www.konsulbergh.se för mer information om anslagen och hur du ansöker. Besked om anslag lämnas i mars 2023, varefter beviljade medel utbetalas.

Välkommen med din ansökan senast den 15 december 2022.

SFFA – EAACI National Allergy Society
Dual Membership

Vid SFFAs årsmöte 2020 togs ett beslut av styrelsen och medlemmarna om att ansöka om EAACI National Allergy Society Dual Membership.

Styrelsen har sedan dess arbetat med denna fråga. EAACI har godkänt SFFAs ansökan, vilket innebär att Du som är medlem i SFFA kan söka ett individuellt medlemskap i EAACI National Allergy Society.

Medlemskapet kostar 30 Euro, vilket är mycket rabatterat (normalt 150 Euro per år) och söks via ett online formulär på EAACIs Membership Portal www.eaaci.org/membership . En bit ner på sidan finns rubriken ”EAACI NAS Dual Membership” där man går in och ansöker om medlemskap.
På frågan i formuläret om “Society Membership Number” går det bra att skriva in “SFFA”.

Efter att Din ansökan har kommit in skickar EAACI en förfrågan till SFFAs sekretariat, där man vill ha en bekräftelse på att medlemsavgiften till SFFA för innevarande år är betald. Det är därför viktigt att medlemsavgiften betalas in så snabbt som möjligt. SFFA skickar information till EAACI om medlemsavgiften är betald och därefter kontaktas Du från EAACI.

Medlemskapet innebär bland annat:

• Rabatterad anmälningsavgift till EAACI Annual Congress
• Allergy, Pediatric Allergy and immunology och Clinical and translational allergy online
• Online access till guidelines, utbildningsmaterial m.m.

SFFAs stora stipendium till Catarina Almqvist Malmros och Jon Konradsen

Efter SFFAs årsmöte delades SFFAs stora stipendium ut till Catarina Almqvist Malmros för projektet Behandling av astma relaterad ångest med internetbaserad kognititiv beteendeterapi och Jon Konradsen för Prediktion och prevention av astma hos barn: från molekylärdiagnostik till intervention.

Mottagaren av SFFAs stora stipendium Catarina Almqvist Malmros och Jon Konradsen (mitten), Teet Pullerits (vänster), Christer Janson (höger).

Läs mer i Lung & Allergiforum

Konsul Th C Berghs stiftelse: Ca en miljon kronor till allergiforskning!

Konsul Th C Berghs stiftelse delar 2022 ut anslag om sammanlagt ca en miljon kronor i form av forskningsanslag och stipendier till företrädesvis yngre allergiforskare verksamma i Sverige. Ett särskilt anslag på ca 100.000 kronor tilldelas en forskare som disputerat 2020/21.

Till ansökan bifogas: projektsammanfattning på svenska (max 2 000 tecken), projektbeskrivning (max 3 A4-sidor plus referenser), budget med en specifikation över kostnader, CV (max 2 sidor) och publikationslista. Det skall framgå om anslag eller stipendium sökes. Registrerade doktorander kan endast söka stipendium och ett tillstyrkande brev av en handledare skall då bifogas. Om medel erhållits eller sökts från annat håll skall detta anges. Tidigare mottagare av anslag från Stiftelsen skall ha inlämnat rapport över hur dessa anslag har använts för att kunna erhålla förnyade anslag. 

Ansökan inlämnas elektroniskt via vår hemsida: www.konsulbergh.se. Mer information om vårt system FundPro och villkor för ansökan finns på hemsidan. Organisationer kan ej söka medel.

Ansökan skall vara Stiftelsen tillhanda senast den 16 december 2021.

Stora SFFA-stipendiet 2021

Svenska föreningen för Allergologi utannonserar även i år stora SFFA-stipendiet!

Stora SFFA-stipendiet är ett forskningsstipendium med syfte att stimulera forskningsprojekt inom astma- och allergiområdet i Sverige.

Storleken på summan av 2021 års stipendium uppdateras senare.

Sökande av stipendiet skall vara en person som bedriver forskning inom astma- och allergiområdet, kliniker eller icke-kliniker. Sökande skall vara en disputerad, självständig och etablerad forskare. Stipendiet är ett basanslag och får fritt disponeras av den sökande. Det stora stipendiet kan endast delas ut till samma pristagare en gång. Vid publikationer av forskningsresultat förväntas pristagaren skriftligen omnämna detta stipendium och dess arrangörer. Pristagaren förväntas även inkomma med en skriftlig redogörelse om vad medlen från stipendiet används till.

Ansökan, om maximalt 3 A4-sidor skall innehålla följande rubriker:
Titel:
Projektplan/Bakgrund:
Målsättning/Frågeställningar:
Material och metoder:
Betydelse för patienter:
Genomförbarhet:
Andra anslag för projektet:

Bifoga gärna en separat meritförteckning med publikationslista till ansökan.

Sista ansökningsdatum 2021-08-20

Ansökan skickas elektroniskt till:
Teet Pullerits, Svensk Allergiforsknings Stiftelse
teet.pullerits@vgregion.se

Juryn består av tre ledamöter i Svensk allergiforsknings stiftelses styrelse samt två ledamöter utsedda av SFFA:s styrelse.

I anslutning till prisutdelningen, som kommer att ske vid SFFA:s Årsmöte / Allergidagen i Uppsala den 1 oktober 2021, skall stipendiaten hålla en översiktföreläsning på ca 30 minuter om sin forskning.

Vid frågor om stipendiet, kontakta Svensk Allergiforsknings Stiftelses ordförande Teet Pullerits via e-post: teet.pullerits@vgregion.se

Priset möjliggörs tack vore våra sponsorer:
ALK, AstraZeneca, Chiesi, GSK, Mylan, Novartis, Orion, Sanofi

Henning Løwenstein Research Award 2021

The Henning Løwenstein Research Award is a biennial award given to a young scientist who has shown excellence within the field of allergy. The winner will receive € 20,000* and will be offered a travel grant to attend the award ceremony at ALK, Hørsholm, Denmark, 19th November 2021. Scientists are invited to apply for the Henning Løwenstein Research Award 2021.