Nyhetsbrev januari 2017

Gott Nytt År 2017!
Jag hoppas att ni haft sköna helger, även om det i år inte blev så många extra lediga dagar. Här kommer en rapport om vad som är på gång i föreningen.

Föreningen kommer i år att satsa på att uppmärksamma de allergiska sjukdomarna och öka medvetenheten om bristerna på allergologer och den ojämlikhet det finns inom allergivården mellan olika delar av landet. Tillsammans med barnallergisektionen kommer vi i dagarna att uppmärksamma Socialdepartementen om detta i en gemensam skrivelse.

Nya riktlinjer för ST utbildning i Allergologi
Under hösten blev specialistsektionens rekommendationer för utbildningen till allergolog klara. De innehåller en sammanfattning av Socialstyrelsens föreskrifter för specialiseringstjänstgöring och målbeskrivningen i Allergologi. Därefter kommer specialitetens rekommendationer om hur målbeskrivningen kan uppfyllas med genomgång av de olika delmålen och lämplig kunskapsnivå. Det är också angivet rekommenderat antal besök/ utredningar man som ST-läkare bör ha medverkat i.

Är du ST-läkare i Allergologi eller är handledare för en ST-läkare är detta viktig information!

SFFAs stora stipendium 2017 är utlyst och kommer att delas ut på Vårmötet den 29 mars. Ansökningstiden går ut den 31 januari så det är hög tid att skriva ned sin ansökan. Med hjälp av sju företagssponsorer finns det ca 400.000 kr att delas ut. På hemsidan finns mer information om stipendiet. http://www.sffa.nu/wp-content/uploads/2016/12/2017-Stora-SFFA-stipendiet.pdf

Vårmöte den 29 mars 2017
I år är vårmötet ett samarbete mellan SFFA, Astma och Allergiförbundet samt Dagens Medicin. Temat är Den glömda folksjukdomen – vem tar ansvar för allergivården?

Medverkar gör bl.a Dag Larsson som är ordförande i sjukvårdsdelegationen, SKL. Det kommer att bli ett avsnitt om aktualiteter inom pollen och pälsdjursallergi samt om födoämnesallergi. Under eftermiddagen får vi rapport från det Finska allergiprogrammet samt en diskussion om det är dags för Sverige att få ett nationellt allergiprogram. Vid lunchen kommer SFFAs medlemmar att samlas i en egen lokal med årsmötesförhandlingar. Föreningen har sponsrat avgiften för vårmötet för sina medlemmar och räknar då också med att ni kommer på årsmötet. Nya styrelsemedlemmar skall väljas och jag kan verkligen rekommendera er att arbeta inom föreningen. Man får kontakt med allergiintresserade från olika delar av landet och från olika specialiteter vilket är mycket givande. Vid intresse går det bra att kontakta valkommitténs ordförande Monica Arvidsson, monica.be.arvidsson@vgregion.se

Nya riktlinjer
Under året kommer skriften om komponentdiagnostik att förnyas och läggas ut på vår hemsida. EAACIs skrift om tolkning av allergidiagnostik är översatt till svenska och skall publiceras. Dessutom hoppas vi kunna översätta de nya ARIA riktlinjerna.

Sist, men inte minst utan snarare störst, vill jag påminna om 50-årsfirandet av IgE som sker den 6 oktober i Stockholm. För program se: http://www.sffa.nu/ige50/
På kvällen planeras en riktig festmåltid!

Väl mött under året!
Hälsningar från ordförande i SFFA,
Ulla Nyström

Rekommendationer från SFFA med anledning av brist på allergener

Med anledning av att extrakt till underhållsbehandling vid allergen immunterapi mot Alutard katt och 5-gräs nu är bristvara har vi sammanställt förslag på hur man kan göra med de patienter som har pågående behandling. Situationen är mycket tråkig för våra patienter som har lagt tid och pengar på sin behandling men vi får försöka hjälpa dem att fullfölja sina behandlingar i största möjliga utsträckning.

Observera att detta är förslag som grundar sig på klinisk erfarenhet och att det inte finns några studier över liknande situationer.  Det är varje behandlares ansvar att bedöma säkerheten vid byte av allergenextrakt. Vid hög sensibilisering och tidigare kraftiga allergiska reaktioner skall större försiktighet tillämpas.

Byte av 5-gräs till Grazax: Totalt 3 års underhållsbehandling med 5-gräs/Grazax.

Byte av 5-gräs till Timotej
Pågående underhållsbehandling med 5-gräs: Ge halva dosen med timotej och dosera upp med 2-6 veckors intervall med 75-80 % av dosen och efter ytterligare 2-6 v hela dosen.

Intervallet får variera utifrån patientens känslighet samt klinkens och patientens möjlighet till täta besök.

Pågående uppdosering av 5-gräs: Vid doser upp till 1000 enheter (upp till 1000 IU 1,0 mL) kan man byta över direkt till det nya allergenet. Mellan 1000-10.000 enheter sänker man 1-2 dossteg med den nya allergenet och följer sedan normal uppdoseringstakt.

Om man nått doser över 10.000 enheter halverar man dosen på det nya allergenet och följer sedan normal uppdoseringstakt.

Hantering av brist på kattextrakt: Man får gå ned i underhållsdos för att slippa avsluta behandlingarna.

En inventering av klinikens lager av kattextrakt och antal patienter behöver göras för att kunna beräkna hur långt ned i dos man behöver gå. Katt är ett relativt potent allergen och för att bibehålla effekt bedömer vi att 10.000-20.000 enheter behöver ges och dosintervallet bör förkortas, t ex till 3-4 veckor.

I samband med att övergång till det nya extraktet sker eller beslut om lägre underhållsdos tas, bör man penetrera om patienten har haft nytta av behandlingen och att indikationen kvarstår.

Vi vill åter igen framhålla att ovanstående är förslag och att man för varje enskild patient måste göra en bedömning av riskerna och möjligheterna med fortsatt behandling.

För SFFA
Teet Pullerits och Ulla Nyström Kronander

SFFA har mist två framstående medlemmar i föreningen

SFFA har under oktober mist två framstående medlemmar i föreningen, Hans Formgren och Olle Löwhagen. De har med drivkraft, intresse och engagemang med sina starka personligheter betytt mycket för vår specialitet. Varma tankar går till deras familjer och närstående. Jag  vill dela Sonja Werners ord om de båda med er:

“Olle Löwhagen har förutom sitt djupa engagemang och intresse för astma och de astmaliknande tillstånden haft stor betydelse för allergologispecialiteten och arbetat aktivt för den inom specialitetsföreningen SSA. Olle har fortsatt med hängivet arbete för specialitetens ställning efter Nalle Lindholms första insatser.  Hans entusiasm, humor, visioner och otåliga iver (som nästan gett oss andra lite dåligt samvete för att vi inte presterat nog) har drivit arbetet framåt och samtidigt gjort jobbet lustfyllt. Ack så många telefonsammanträden med gott om skratt men ändå målmedvetet arbete som vi haft med Olle, som sen kokat ned allt på sin dator.

Det bör också nämnas att han hade en betydande roll inom den internationella specialitetsföreningen UEMS. 

Hans Formgren har bl a drivit Åresjukhusets unika astma- och allergiverksamhet, lett det första arbetet med SFFAs ASIT- rekommendationer och senast för några år sedan, bara som ett exempel, presenterat en sammanfattning av SGO Johanssons och EAACIs ändrade allergiterminologi, en framställning som är fortsatt högst giltig.

Så har då två profiler inom svensk allergologi gått ur tiden:
Hans Formgren, den pedagogiske ordningsmannen och Olle Löwhagen, den fritänkande entusiasten. Deras arv har stor betydelse för fortsatt svensk allergologiverksamhet.” 

Ulla Nyström Kronander,
ordförande i SFFA

Stipendium till minne av Kerstin Hejdenberg

Kerstin Hejdenberg var under 90-talet ordförande för såväl Astma- och Allergiförbundet som dess forskningsfond. Vid hennes bortgång 2000 inrättades en minnesfond som varje år delar ut stipendier till doktorander inom barnallergologisk forskning.

Stipendiets ändamål är att uppmuntra forskning om psykologiska och sociala dimensioner i den allergiska sjukdomen, samt prioritera forskning som kan leda till förbättrad kommunikation mellan vårdpersonal och patient, och fonden stöder gärna tvärvetenskaplig forskning.

Ansökningstiden är fr.o.m. den 1 oktober till den 31 oktober 2016. Ansökan görs via ett webbformulär som du hittar på www.allergiforskning.se under fliken ”KH stipendium”.

För mer information kontakta fondsekreterare Hanna Vihavainen, tfn 08-506 28 213 eller hanna.vihavainen@astmaoallergiforbundet.se.

Nyhetsbrev oktober 2016

Några korta notiser till våra medlemmar som inte kan närvara vid Allergidagen.

ALK har svårt att producera allergen till Alutard och Aquagen tillräckligt för efterfrågan då fler europeiska centra nu använder deras preparat.
Man kommer att prioritera insektsgifterna och styrkor för underhållsdoser. Information om detta hittar du på vår hemsida.

Luftvägsregistret har sitt årsmöte den 29 november på Läkaresällskapet i Stockholm och välkomnar SFFAs medlemmar. Kom med och ta del av registrets resultat och fortsatta möjligheter och utmaningar. Program och anmälan finns på vår hemsida.

SFFAs stora stipendium kommer snart att annonseras på hemsidan.
Mottagare av stipendiet skall vara kliniskt verksam Allergolog eller annan person som bedriver forskning inom astma och allergiområdet. Sökande skall vara en disputerad, självständig och etablerad forskare.

SFFAs vårmöte och årsmöte sker i Stockholm 2017. Exakt datum är inte spikat, vi försöker att locka dit ledande sjukvårdspolitiker och de är ganska upptagna. Så snart vi vet kommer datum att publiceras, var? – Ja, på hemsidan.

Hösthälsningar!
Ulla Nyström Kronander
Ordförande i SFFA

Nyhetsbrev juni 2016

Så här före sommaren vill jag informera lite om  vad som händer i SFFA och om kommande aktiviteter i föreningen.

I april hölls vårmöte i Lund där vi bland annat fick höra om psykoneuroimmunlogi. VI fick bland annat lära oss hur kommunikationen mellan hjärna och immunsystem fungerar och att man vid stress kan se ökad aktivitet i Th2 cytokiner.  Referat från mötet finns att läsa i det senaste numret av Lung och allergiforum: http://www.slmf.se/lung-allergi-forum-ny

Under EAACIs kongress nyligen anordnade SFFA ett kvällsmöte med två internationella föreläsare.  Lars Jacobsen från Danmark pratade om allergen immunterapi och Eva Maria Varga från Schweiz pratade om anafylaxi, med speciell inriktning mot barn. Mötet var välbesökt, 60 deltagare som förutom från Sverige kom från de övriga nordiska länderna.

Internationellt arbete

Under året har SFFA engagerat sig i det internationella arbetet på olika sätt. Vår internationelle representant Åke Davidsson, ÖNH läkare i Örebro, har deltagit i en manifestation i Bryssel som EAACI anordnade i april. Man hade möten och erbjöd pricktester till Eu delegaterna. Många var intresserade och det var ett sätt att uppmärksamma allergi som en folksjukdom.

Åke sitter också med i NAS, national allergy societies, vilket är EAACIs grupp för samarbete mellan de olika nationella föreningarna. En kartläggning över hur allergologin fungerar i de olika länderna har gjorts och man skall försöka dra nytta av varandras erfarenheter. T.ex. arbetar man för att skapa en databas över de olika föreningarnas lokala position papers. Under EAACI kongressen i Wien hade NAS ett symposium där Åke på ett uppskattat sätt berättade om hur vi i Sverige jobbar med våra riktlinjer.

I Wien hölls också ett möte med de olika Nordiska föreningarna för allergologi, NFA. Föreningen har gått på sparlåga några år och nu möttes vi för att bestämma om framtiden. Eftersom vi har så lika specialistutbildning och sjukvård i de Nordiska länderna och varje enskilt land är så litet tror vi att vi kan bli starkare inom EAACi om vi samarbetar. Det är också av värde att ha gemensamma utbildningar och mötet beslutade att de av NAF arrangerade vetenskapliga och kliniska mötena skulle återupptas. Samtidigt kan vi också bjuda in varandra till våra nationella träffar. Norge kommer att jobba för att det blir ett kliniskt möte vintern 2018. Den verkställande kommittén för föreningarna skall bestå av två medlemmar och en suppleant från varje land. Torgeir Storaas från Norge valdes till ordförande och Nanna Fyhrquist från Finland till vice ordförande. Ralph Dollner kommer att leda den vetenskapliga kommittén. De svenska delegaterna är ännu inte utsedda.

Jag vill passa på att göra lite reklam för att vara medlem i EAACI. Medlemskapet där är individuellt och ger en lägre avgift till de kongresser och möten som EACCI ordnar. Man får också tillgång till artiklar och Webinars, inspelningar från olika symposier från EAACI kongressersom finns på deras hemsida www.EAACI.org.

Föreningen SFFA är medlem i World Allergy organisation, WAO. Där har man som SFFA medlem tillgång till en hel del intressanta artiklar om allergisjukdomar.  Kanske något att ta till under regniga sommardagar?? www.worldallergy.com

Specialistföreningen

I SFFA finns ett specialitetsråd för vuxenallergologer som skall bevaka specialitetens intressen. Just nu pågår ett arbete med att skriva rekommendationer för specialistutbildningen, dvs en närmare beskrivning av vad Delmålen c skall innebära/innehålla. Arbetet beräknas vara klart till hösten. Via en länk på hemsidan når man socialstyrelsens riktlinjer för utbildningen till allergolog. Eftersom det är en tilläggsspecialitet och man kan komma från flera olika specialiteter behövs  utbildningen skräddarsys för varje ST-läkare.  Utbildar man ST-läkare skall kliniken också utvärderas vart femte år genom sk SPUR utvärdering, där det kontrolleras att kliniken erbjuder en hög utbildningskvalitet.

Sedan 2008 finns det möjlighet att göra en europeisk examination i Allergi och Klinisk immunologi via EAACI. Det är en examination med multipel choice frågor och det brukar ske i samband med den årliga kongressen. Omkring 40-50 personer genomgår examen varje år, dock ännu inte någon från Sverige. Vem skall bli den första?  Mer information finns på EAACIs hemsida.

Kommande möten

I höst kommer Allergidagen att gå av stapeln den 7 oktober på Norra Latin i Stockholm. Ämnet kommer att belysa astma och allergi samband med idrott och motion. Ansträngningsutlöst astma och anafylaxi, kontakteksem av skyddsutrustning, EILOS och doping finns på programmet. Inbjudan kommer inom kort att skickas till våra medlemmar och annonseras på hemsidan. Inbjudan Allergidagen 2016

Redan nu pågår planering för höstmötet 2017. Det är då 50 år sedan IgE upptäcktes vilket kommer att firas med ett lite större möte än vanligt med internationella föreläsare, förutom SGO Johansson förstås. Datum är satt till 6 oktober 2017 och mötet kommer att hållas i Karolinska Institutets Aula Medica. Markera i kalendern!

Vårmötet 2017 kommer att vara lite annorlunda än det brukar. Det blir ett samarbete mellan Astma och Allergiförbundet med hjälp av Dagens Medicin. Vi vill belysa det finska allergiprogrammet och kommer att bjuda in både sjukvård och politiker. Det kan bli ett utmärkt tillfälle att uppmärksamma allergivården och bristen på allergologer. SFFA kommer att arbeta för att det blir ett intressant program för oss som arbetar kliniskt. Vi kommer sannolikt inte att arbeta med några sponsorer men styrelsen anser att föreningen har möjlighet att genomföra detta möte ändå genom samarbetet med AoA förbundet. På vårmötet har vi också vårt föreningsmöte med årsberättelse och val till styrelsen.

Under hösten kommer omarbetningen av SFFAs dokument om Allergen immunterapi att påbörjas. Teet Pullerits håller på att samla en arbetsgrupp, är du intresserad av att delta kan du höra av dig till mig.

Slutligen vill jag önska er alla sköna och avkopplande dagar i sommar!

Ulla Nyström Kronander
Ordförande i SFFA