Rekommendationer från SFFA med anledning av brist på allergener

Med anledning av att extrakt till underhållsbehandling vid allergen immunterapi mot Alutard katt och 5-gräs nu är bristvara har vi sammanställt förslag på hur man kan göra med de patienter som har pågående behandling. Situationen är mycket tråkig för våra patienter som har lagt tid och pengar på sin behandling men vi får försöka hjälpa dem att fullfölja sina behandlingar i största möjliga utsträckning.

Observera att detta är förslag som grundar sig på klinisk erfarenhet och att det inte finns några studier över liknande situationer.  Det är varje behandlares ansvar att bedöma säkerheten vid byte av allergenextrakt. Vid hög sensibilisering och tidigare kraftiga allergiska reaktioner skall större försiktighet tillämpas.

Byte av 5-gräs till Grazax: Totalt 3 års underhållsbehandling med 5-gräs/Grazax.

Byte av 5-gräs till Timotej
Pågående underhållsbehandling med 5-gräs: Ge halva dosen med timotej och dosera upp med 2-6 veckors intervall med 75-80 % av dosen och efter ytterligare 2-6 v hela dosen.

Intervallet får variera utifrån patientens känslighet samt klinkens och patientens möjlighet till täta besök.

Pågående uppdosering av 5-gräs: Vid doser upp till 1000 enheter (upp till 1000 IU 1,0 mL) kan man byta över direkt till det nya allergenet. Mellan 1000-10.000 enheter sänker man 1-2 dossteg med den nya allergenet och följer sedan normal uppdoseringstakt.

Om man nått doser över 10.000 enheter halverar man dosen på det nya allergenet och följer sedan normal uppdoseringstakt.

Hantering av brist på kattextrakt: Man får gå ned i underhållsdos för att slippa avsluta behandlingarna.

En inventering av klinikens lager av kattextrakt och antal patienter behöver göras för att kunna beräkna hur långt ned i dos man behöver gå. Katt är ett relativt potent allergen och för att bibehålla effekt bedömer vi att 10.000-20.000 enheter behöver ges och dosintervallet bör förkortas, t ex till 3-4 veckor.

I samband med att övergång till det nya extraktet sker eller beslut om lägre underhållsdos tas, bör man penetrera om patienten har haft nytta av behandlingen och att indikationen kvarstår.

Vi vill åter igen framhålla att ovanstående är förslag och att man för varje enskild patient måste göra en bedömning av riskerna och möjligheterna med fortsatt behandling.

För SFFA
Teet Pullerits och Ulla Nyström Kronander

SFFA har mist två framstående medlemmar i föreningen

SFFA har under oktober mist två framstående medlemmar i föreningen, Hans Formgren och Olle Löwhagen. De har med drivkraft, intresse och engagemang med sina starka personligheter betytt mycket för vår specialitet. Varma tankar går till deras familjer och närstående. Jag  vill dela Sonja Werners ord om de båda med er:

“Olle Löwhagen har förutom sitt djupa engagemang och intresse för astma och de astmaliknande tillstånden haft stor betydelse för allergologispecialiteten och arbetat aktivt för den inom specialitetsföreningen SSA. Olle har fortsatt med hängivet arbete för specialitetens ställning efter Nalle Lindholms första insatser.  Hans entusiasm, humor, visioner och otåliga iver (som nästan gett oss andra lite dåligt samvete för att vi inte presterat nog) har drivit arbetet framåt och samtidigt gjort jobbet lustfyllt. Ack så många telefonsammanträden med gott om skratt men ändå målmedvetet arbete som vi haft med Olle, som sen kokat ned allt på sin dator.

Det bör också nämnas att han hade en betydande roll inom den internationella specialitetsföreningen UEMS. 

Hans Formgren har bl a drivit Åresjukhusets unika astma- och allergiverksamhet, lett det första arbetet med SFFAs ASIT- rekommendationer och senast för några år sedan, bara som ett exempel, presenterat en sammanfattning av SGO Johanssons och EAACIs ändrade allergiterminologi, en framställning som är fortsatt högst giltig.

Så har då två profiler inom svensk allergologi gått ur tiden:
Hans Formgren, den pedagogiske ordningsmannen och Olle Löwhagen, den fritänkande entusiasten. Deras arv har stor betydelse för fortsatt svensk allergologiverksamhet.” 

Ulla Nyström Kronander,
ordförande i SFFA

Stipendium till minne av Kerstin Hejdenberg

Kerstin Hejdenberg var under 90-talet ordförande för såväl Astma- och Allergiförbundet som dess forskningsfond. Vid hennes bortgång 2000 inrättades en minnesfond som varje år delar ut stipendier till doktorander inom barnallergologisk forskning.

Stipendiets ändamål är att uppmuntra forskning om psykologiska och sociala dimensioner i den allergiska sjukdomen, samt prioritera forskning som kan leda till förbättrad kommunikation mellan vårdpersonal och patient, och fonden stöder gärna tvärvetenskaplig forskning.

Ansökningstiden är fr.o.m. den 1 oktober till den 31 oktober 2016. Ansökan görs via ett webbformulär som du hittar på www.allergiforskning.se under fliken ”KH stipendium”.

För mer information kontakta fondsekreterare Hanna Vihavainen, tfn 08-506 28 213 eller hanna.vihavainen@astmaoallergiforbundet.se.

Nyhetsbrev oktober 2016

Några korta notiser till våra medlemmar som inte kan närvara vid Allergidagen.

ALK har svårt att producera allergen till Alutard och Aquagen tillräckligt för efterfrågan då fler europeiska centra nu använder deras preparat.
Man kommer att prioritera insektsgifterna och styrkor för underhållsdoser. Information om detta hittar du på vår hemsida.

Luftvägsregistret har sitt årsmöte den 29 november på Läkaresällskapet i Stockholm och välkomnar SFFAs medlemmar. Kom med och ta del av registrets resultat och fortsatta möjligheter och utmaningar. Program och anmälan finns på vår hemsida.

SFFAs stora stipendium kommer snart att annonseras på hemsidan.
Mottagare av stipendiet skall vara kliniskt verksam Allergolog eller annan person som bedriver forskning inom astma och allergiområdet. Sökande skall vara en disputerad, självständig och etablerad forskare.

SFFAs vårmöte och årsmöte sker i Stockholm 2017. Exakt datum är inte spikat, vi försöker att locka dit ledande sjukvårdspolitiker och de är ganska upptagna. Så snart vi vet kommer datum att publiceras, var? – Ja, på hemsidan.

Hösthälsningar!
Ulla Nyström Kronander
Ordförande i SFFA

Nyhetsbrev juni 2016

Så här före sommaren vill jag informera lite om  vad som händer i SFFA och om kommande aktiviteter i föreningen.

I april hölls vårmöte i Lund där vi bland annat fick höra om psykoneuroimmunlogi. VI fick bland annat lära oss hur kommunikationen mellan hjärna och immunsystem fungerar och att man vid stress kan se ökad aktivitet i Th2 cytokiner.  Referat från mötet finns att läsa i det senaste numret av Lung och allergiforum: http://www.slmf.se/lung-allergi-forum-ny

Under EAACIs kongress nyligen anordnade SFFA ett kvällsmöte med två internationella föreläsare.  Lars Jacobsen från Danmark pratade om allergen immunterapi och Eva Maria Varga från Schweiz pratade om anafylaxi, med speciell inriktning mot barn. Mötet var välbesökt, 60 deltagare som förutom från Sverige kom från de övriga nordiska länderna.

Internationellt arbete

Under året har SFFA engagerat sig i det internationella arbetet på olika sätt. Vår internationelle representant Åke Davidsson, ÖNH läkare i Örebro, har deltagit i en manifestation i Bryssel som EAACI anordnade i april. Man hade möten och erbjöd pricktester till Eu delegaterna. Många var intresserade och det var ett sätt att uppmärksamma allergi som en folksjukdom.

Åke sitter också med i NAS, national allergy societies, vilket är EAACIs grupp för samarbete mellan de olika nationella föreningarna. En kartläggning över hur allergologin fungerar i de olika länderna har gjorts och man skall försöka dra nytta av varandras erfarenheter. T.ex. arbetar man för att skapa en databas över de olika föreningarnas lokala position papers. Under EAACI kongressen i Wien hade NAS ett symposium där Åke på ett uppskattat sätt berättade om hur vi i Sverige jobbar med våra riktlinjer.

I Wien hölls också ett möte med de olika Nordiska föreningarna för allergologi, NFA. Föreningen har gått på sparlåga några år och nu möttes vi för att bestämma om framtiden. Eftersom vi har så lika specialistutbildning och sjukvård i de Nordiska länderna och varje enskilt land är så litet tror vi att vi kan bli starkare inom EAACi om vi samarbetar. Det är också av värde att ha gemensamma utbildningar och mötet beslutade att de av NAF arrangerade vetenskapliga och kliniska mötena skulle återupptas. Samtidigt kan vi också bjuda in varandra till våra nationella träffar. Norge kommer att jobba för att det blir ett kliniskt möte vintern 2018. Den verkställande kommittén för föreningarna skall bestå av två medlemmar och en suppleant från varje land. Torgeir Storaas från Norge valdes till ordförande och Nanna Fyhrquist från Finland till vice ordförande. Ralph Dollner kommer att leda den vetenskapliga kommittén. De svenska delegaterna är ännu inte utsedda.

Jag vill passa på att göra lite reklam för att vara medlem i EAACI. Medlemskapet där är individuellt och ger en lägre avgift till de kongresser och möten som EACCI ordnar. Man får också tillgång till artiklar och Webinars, inspelningar från olika symposier från EAACI kongressersom finns på deras hemsida www.EAACI.org.

Föreningen SFFA är medlem i World Allergy organisation, WAO. Där har man som SFFA medlem tillgång till en hel del intressanta artiklar om allergisjukdomar.  Kanske något att ta till under regniga sommardagar?? www.worldallergy.com

Specialistföreningen

I SFFA finns ett specialitetsråd för vuxenallergologer som skall bevaka specialitetens intressen. Just nu pågår ett arbete med att skriva rekommendationer för specialistutbildningen, dvs en närmare beskrivning av vad Delmålen c skall innebära/innehålla. Arbetet beräknas vara klart till hösten. Via en länk på hemsidan når man socialstyrelsens riktlinjer för utbildningen till allergolog. Eftersom det är en tilläggsspecialitet och man kan komma från flera olika specialiteter behövs  utbildningen skräddarsys för varje ST-läkare.  Utbildar man ST-läkare skall kliniken också utvärderas vart femte år genom sk SPUR utvärdering, där det kontrolleras att kliniken erbjuder en hög utbildningskvalitet.

Sedan 2008 finns det möjlighet att göra en europeisk examination i Allergi och Klinisk immunologi via EAACI. Det är en examination med multipel choice frågor och det brukar ske i samband med den årliga kongressen. Omkring 40-50 personer genomgår examen varje år, dock ännu inte någon från Sverige. Vem skall bli den första?  Mer information finns på EAACIs hemsida.

Kommande möten

I höst kommer Allergidagen att gå av stapeln den 7 oktober på Norra Latin i Stockholm. Ämnet kommer att belysa astma och allergi samband med idrott och motion. Ansträngningsutlöst astma och anafylaxi, kontakteksem av skyddsutrustning, EILOS och doping finns på programmet. Inbjudan kommer inom kort att skickas till våra medlemmar och annonseras på hemsidan. Inbjudan Allergidagen 2016

Redan nu pågår planering för höstmötet 2017. Det är då 50 år sedan IgE upptäcktes vilket kommer att firas med ett lite större möte än vanligt med internationella föreläsare, förutom SGO Johansson förstås. Datum är satt till 6 oktober 2017 och mötet kommer att hållas i Karolinska Institutets Aula Medica. Markera i kalendern!

Vårmötet 2017 kommer att vara lite annorlunda än det brukar. Det blir ett samarbete mellan Astma och Allergiförbundet med hjälp av Dagens Medicin. Vi vill belysa det finska allergiprogrammet och kommer att bjuda in både sjukvård och politiker. Det kan bli ett utmärkt tillfälle att uppmärksamma allergivården och bristen på allergologer. SFFA kommer att arbeta för att det blir ett intressant program för oss som arbetar kliniskt. Vi kommer sannolikt inte att arbeta med några sponsorer men styrelsen anser att föreningen har möjlighet att genomföra detta möte ändå genom samarbetet med AoA förbundet. På vårmötet har vi också vårt föreningsmöte med årsberättelse och val till styrelsen.

Under hösten kommer omarbetningen av SFFAs dokument om Allergen immunterapi att påbörjas. Teet Pullerits håller på att samla en arbetsgrupp, är du intresserad av att delta kan du höra av dig till mig.

Slutligen vill jag önska er alla sköna och avkopplande dagar i sommar!

Ulla Nyström Kronander
Ordförande i SFFA

Vårmöte i Svenska Föreningen för Allergologi 8 april 2016

Under SFFAs Vårmöte i Lund hölls föreningens årsmöte. Föreningens ekonomi är god och medlemsavgiften beslutades vara oförändrad under innevarande år. Styrelsen fick ansvarsfrihet. Verksamhetsberättelsen finns här.

Tre medlemmar ur styrelsen avgick, Teet Pullerits och Lucia Mincheva-Nilsson efter att ha varit styrelsemedlemmar de sex år som är tillåtet och Maria Håkansson avgick eftersom hon nu ffa jobbar med lungsjukdomar och inte allergologi. Ann Pontén omvaldes för två år. Nya invalda i styrelsen blev Lars Häljesgård och Adina Pascu båda vuxenallergologer. Som representant för klinisk immunologi valdes Maria Jenmalm.
Som nya i specialitetsrådet invaldes Patrik Nordenfeldt, Karin Strandberg och Marianne Eriksson.
Teet Pullerits blev ny ordförande i Svensk Allergiforsknings Stiftelse.

Under mötet delades också SFFAs stora stipendium ut.
Värdiga stipendiater är Erik Melén och Inger Kull båda verksamma på KI och inom Bamseprojektet. Med hjälp av industrisponsorer kunde vi dela ut 400.000 kr.
>> Läs mer

SFFAs stora stipendium till BAMSE-projektet

Under mötet delades SFFAs stora stipendium ut.

SFFA Priset 2016

Värdiga stipendiater är Erik Melén och Inger Kull båda verksamma på KI och inom Bamseprojektet. Med hjälp av industrisponsorer kunde vi dela ut 400.000 kr.

Motiveringen till priserna:

Stora SFFA-stipendiet 2016 om 250 000 kr tilldelas Erik Melén vid Sachska barnsjukhuset och Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet, Stockholm, för fortsatta studier av betydelsen av arv och miljö för utveckling och förlopp av allergi, astma och lungfunktion. Studierna genomförs inom ramen för BAMSE-projektet, som är en unik och mycket stor populationsbaserad födelsekohort, från vilken enastående vetenskapliga resultat fortlöpande har genererats under flera år. BAMSE ungdomarna ska nu undersökas igen vid 22-24 års ålder. Erik har visat på stor bredd i sin forskningskompetens och mycket god förmåga att hålla samman detta stora projekt som under hans ledning har mycket goda förutsättningar att fortsatt drivas framåt.

Stora SFFA-stipendiet 2016 om 150 000 kr tilldelas Inger Kull vid Institutionen för Klinisk Forskning och Utbildning, Södersjukhuset och Karolinska Institutet, Stockholm, för forskningsstudier med syfte att beskriva konsekvenserna av att ha en kronisk astma som ung vuxen och hur överföring av barn med astma ska ske på bästa sätt från barn- till vuxensjukvården. Studierna baseras till stor del på data från BAMSE-projektet som är ett flaggskepp inom svensk prospektiv epidemiologisk forskning och där Ingers insatser har haft en avgörande betydelse för projektets framgångar.

Tidigare vinnare av Stora SFFA-stipendiet

Mer om BAMSE-projektet

Nyhetsbrev mars 2016

Kära medlemmar!

Dags för ett vårvintermeddelande, denna gång kommer meddelandet bara i mailform och återfinns också på hemsidan.

Hemsidan fylls på successivt med mer information, så det kan vara bra att då och då ta en titt där.  Vii har nu fått fram många avhandlingar om astma och allergi, de finns under fliken dokument. Saknas någon avhandling du har kännedom om eller har annan information som ni tycker kan vara värdefull för andra i föreningen. Kontakta då mig. Ulla@Kronander.se

Kommande möten

Vårmötet i Lund 8 april närmare sig men fortfarande finns det tid kvar att anmäla sig.  Förutom ett spännande program kommer föreningens årsmöte att hållas och stipendiaterna som tilldelats stora SFFA stipendiet kommer att presenteras.

EAACIs kongress äger rum den 11-16 juni i Wien. Under den … håller vi tillsammans med Termo-Fisher och Novartis ett svenskt möte som kommer att handla om allergivaccination och anafylaxi.

Den 7 oktober kommer Allergidagen att hållas i Stockholm på Norra Latin. Mötet kommer att handla om idrott, allergi och andningsbesvär. Redan nu planeras faktiskt för 2017 års Allergidag som blir extra festlig eftersom vi då skall fira IgEs 50-årsdag.

Riktlinjer för specialistutbildningen i Allergologi

Sedan maj 2015 gäller Socialstyrelsens nya riktlinjer och målbeskrivningar för ST-tjänstgöringarna. Specialitetsrådet för Allergologi håller på att utarbeta rekommendationer för specialistutbildningen i Allergologi med utgång från dessa riktlinjer. De kommer under våren att bli klara och kommer då att återfinnas på hemsidan under fliken SSA.

I de nya riktlinjerna framgår att utbildningskliniker regelbundet skall genomgå en granskning för att man skall säkerställa en god kvalitet på utbildningen.  Man kan beställa en sådan inspektion till sin klinik via Lipus. Inspektionen skall alltid ske av inspektörer med specialistkompetens i aktuell specialitet.

Utbildningsmaterial

Teet Pullerits, Inger Winnergård och George Grantson har sammanställt ett utbildningsmaterial om allergier och allergivaccination. Dessa bilder kommer att finnas tillgängliga på hemsidan under fliken Dokument. Bilderna är avsedda att kunna användas av föreningens medlemmar vid undervisning av kollegor och andra medarbetare.  Om bilderna omarbetas skall man ange vid undervisningen att man omarbetat dem.

Blickar framåt

Vi har planer på att öppna ett forum för frågor omkring allergivaccination. Forumet kommer att ge möjlighet för vårdgivare som behandlar med immunoterapi att ställa frågor till andra kollegor. Forumet kommer förmodligen att vara lösenordskyddat på något sätt så att bara vårdgivare har tillgång till materialet.  Mer information om detta kommer senare.  SFFAs dokument om allergivaccination kommer att omarbetas, om du har intresse av att vara med i gruppen kan du kontakta Teet Pullerits.

På den internationella planet kommer föreningen att medverka vid ett Lobby-möte i EU parlamentet i april.

Slutligen vill jag bara påminna om att ni når tidningen Lung o Allergiforum från hemsidan. Klicka på bilden av tidningen på startsidan så kan du leta vidare efter önskat nummer.  Nr 1 2016 har utgivningsdag 15 mars.

Till sist: Glöm inte SFFAs föreningsmöte som är den 8 april på Grand Hotel i Lund kl 13-14.

Många hälsningar från er ordförande
Ulla Nyström Kronander