SFFAs stora stipendium till Catarina Almqvist Malmros och Jon Konradsen

Efter SFFAs årsmöte delades SFFAs stora stipendium ut till Catarina Almqvist Malmros för projektet Behandling av astma relaterad ångest med internetbaserad kognititiv beteendeterapi och Jon Konradsen för Prediktion och prevention av astma hos barn: från molekylärdiagnostik till intervention.

Mottagaren av SFFAs stora stipendium Catarina Almqvist Malmros och Jon Konradsen (mitten), Teet Pullerits (vänster), Christer Janson (höger).

Läs mer i Lung & Allergiforum